Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.846

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nauczycielom akademickim uczelni morskich przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanego dalej "ministrem", nagród za:
a) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
b) całokształt dorobku
zwanych dalej "nagrodami";
2) rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody, i sposób ich dokumentowania;
3) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;
4) maksymalną wysokość nagrody;
5) sposób wypłacania nagród;
6) wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwanego dalej "wnioskiem".
§  2.  Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:
1) naukowej:
a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
c) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych;
2) dydaktycznej:
a) aktywność kształcenia i wychowywania studentów lub kształcenia doktorantów,
b) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
c) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
3) wdrożeniowej:
a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego lub technologicznego;
4) organizacyjnej:
a) rozszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych lub prac rozwojowych, wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno - gospodarczych regionu lub kraju,
c) efektywne zarządzanie uczelnią morską.
§  3.  Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w szczególności w formie:
1) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1:
a) dokumentów potwierdzających przebieg badań naukowych lub prac rozwojowych, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów potwierdzających kierowanie przez kandydata do nagrody zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata o kierowaniu takim zespołem,
c) kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,
d) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej albo oświadczeń współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa,
e) dokumentów potwierdzających przebieg prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 2:
a) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
c) kopii stron podręcznika akademickiego zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska współautorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,
d) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej lub oświadczeń współautorów o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację naukową - w przypadku współautorstwa;
3) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 3:
a) dokumentów zawierających informacje o sposobie wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów zawierających informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
4) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 4:
a) dokumentów zawierających informacje o działaniach kandydata do nagrody związanych z rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a, lub rozwijaniem współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, w tym o efektach uzyskanych w wyniku tych działań, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody związane z działalnością zarządczą lub organizacyjną w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub ich kopii.
§  4. 
1.  Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, mogą zostać przyznane jednej osobie, jako nagroda indywidualna, albo grupie osób, jako nagroda zespołowa.
2.  Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dotyczą osiągnięć uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok składania wniosku, o którym mowa w § 10.
§  5.  Nagroda za całokształt dorobku może być przyznana nauczycielowi akademickiemu uczelni morskiej, który posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
§  6. 
1.  Nagroda może zostać przyznana obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi.
2.  Nagroda nie może być przyznana nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni morskiej skazanemu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ukaranemu karą dyscyplinarną.
3.  Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej nie może być przyznana rektorowi uczelni morskiej, która w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody uzyskała ujemny wynik finansowy.
§  7. 
1.  Nagrody są przyznawane raz w roku akademickim, w liczbie nie większej niż 6, w tym maksymalnie do:
1) 2 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej;
2) 1 nagrody za każde znaczące osiągnięcie w zakresie działalności:
a) dydaktycznej,
b) wdrożeniowej,
c) organizacyjnej;
3) 1 nagrody za całokształt dorobku.
2.  Nauczyciel akademicki uczelni morskiej może otrzymać w danym roku akademickim jedną nagrodę indywidualną i jedną nagrodę zespołową.
§  8. 
1.  Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć, w przypadku nagrody za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
a) naukowej - półtorakrotności,
b) dydaktycznej - jednokrotności,
c) wdrożeniowej - dwukrotności,
d) organizacyjnej - półtorakrotności,
2) całokształt dorobku - dwukrotności
- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2.  Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla poszczególnych nagrodzonych osób ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia określonego:
1) we wniosku - w przypadku nagrody zespołowej przyznawanej na wniosek;
2) w oświadczeniu osoby kierującej pracami nagrodzonego zespołu - w przypadku nagrody zespołowej, o której mowa w § 4 ust. 1, przyznawanej z inicjatywy własnej ministra.
3.  W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, mimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, o którym mowa w § 10, nagrodę wypłaca się wszystkim członkom nagrodzonego zespołu w równej wysokości.
§  9. 
1.  Nagrody mogą zostać przyznane:
1) z inicjatywy własnej ministra;
2) na wniosek:
a) rektora uczelni morskiej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony,
b) prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
c) Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
d) Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności,
e) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
f) dyrektora instytutu badawczego,
g) dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) osoby kierującej innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
2.  Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zwana dalej "wnioskodawcą", w danym roku może zgłosić do nagrody nie więcej niż - w przypadku nagrody za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej - po jednej osobie lub grupie osób, o których mowa w § 4 ust. 1, w każdym z zakresów rodzajów znaczących osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1 - 3;
2) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej - jedną osobę;
3) całokształt dorobku - jedną osobę.
3.  Wnioskodawca może wskazać we wniosku jako kandydata do nagrody:
1) osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie albo
2) grupę osób, o której mowa w § 4 ust. 1, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej jedna osoba zatrudniona w kierowanym przez niego podmiocie.
4.  Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, mogą być przyznane wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w tej uczelni.
§  10. 
1.  Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra w terminie do dnia:
1) 30 czerwca - jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1 - 3 i 4 lit. a i b;
2) 15 lipca - jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c.
2.  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
3.  Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa:
1) opinię o zasadności wystąpienia z wnioskiem, sporządzoną odpowiednio przez:
a) senat uczelni - w przypadku gdy wnioskodawcą jest rektor,
b) zgromadzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezydent danej federacji,
c) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Polskiej Akademii Nauk,
d) radę naukową instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,
e) radę naukową instytutu badawczego - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,
f) organ stanowiący międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor tego instytutu,
g) Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
h) organ stanowiący podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba kierująca tym podmiotem;
2) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody, o których mowa w § 3;
3) kopię oświadczenia kandydata do nagrody o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nieukaraniu prawomocną karą dyscyplinarną;
4) kopię oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.
4.  W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, o której mowa w § 4 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, składa każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek.
5.  Każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek, składa oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia.
6.  Wymagania stawiane kandydatom do nagrody muszą być spełnione w stosunku do każdej z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek.
§  11.  W przypadku gdy wniosek o przyznanie nagrody nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
§  12. 
1.  Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnia się następujące kryteria w zakresie działalności:
1) naukowej:
a) oryginalność i nowatorstwo uzyskanego osiągnięcia,
b) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
c) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, w której zostało ono uzyskane,
d) aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, lub inicjowanie działalności takich zespołów;
2) dydaktycznej:
a) zaangażowanie w zakresie kształcenia kadr dydaktycznych,
b) zaangażowanie w zakresie kształcenia i wychowania studentów lub kształcenia doktorantów,
c) stosowanie różnorodnych form kształcenia,
d) wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości;
3) wdrożeniowej:
a) nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
b) znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
c) aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
4) organizacyjnej:
a) aktywność lub zaangażowanie w zakresie podejmowania i prowadzenia działań, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a i b, oraz jakość uzyskanych efektów i ich znaczenie dla nauki, a także dla rozwoju gospodarczego lub społecznego kraju lub regionu,
b) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania podmiotem dla poprawy jego gospodarki finansowej.
2.  Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podejmuje się z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz stosownie do rodzaju znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteriów określonych w ust. 1, właściwych dla rodzaju działalności, w której zostało ono uzyskane.
§  13.  Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 31 października w roku, w którym złożono wnioski o przyznanie nagród.
§  14. 
1.  Uczelnia morska zatrudniająca nauczyciela akademickiego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, wypłaca temu nauczycielowi nagrodę indywidualną lub odpowiedni udział w nagrodzie zespołowej w terminie 30 dni od dnia jej przyznania, ze środków przekazanych na ten cel przez ministra.
2.  Wypłata nagrody lub udziału, o których mowa w ust. 1, następuje jednorazowo na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez nagrodzonego nauczyciela akademickiego albo gotówką w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku uczelni morskiej, w której jest zatrudniony nagrodzony nauczyciel akademicki.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kiemje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone, w zakresie nagród za:1) osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1462), 2) wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 56), 3) wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. poz. 1517) - które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).