Art. 137. - [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  137.  [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego]
1. 
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że dla:
1)
profesora uczelni - wynosi nie mniej niż 83%,
2)
adiunkta - wynosi nie mniej niż 73%

- wynagrodzenia profesora.

2. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia profesora, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku.