[Pisma podlegające opłacie. Opłata kancelaryjna] - Art. 3. - Koszty sądowe w sprawach cywilnych. - Dz.U.2022.1125 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Pisma podlegające opłacie. Opłata kancelaryjna] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  3.  [Pisma podlegające opłacie. Opłata kancelaryjna]
1. 
Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.
2. 
Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:
1)
pozew i pozew wzajemny;
1a)
pismo zawierające oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu;
2)
apelacja i zażalenie;
3)
skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
4)
sprzeciw od wyroku zaocznego;
5)
zarzuty od nakazu zapłaty;
6)
interwencja główna i uboczna;
7)
wniosek:
a)
o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
b)
o ogłoszenie upadłości,
c)
o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
d)
o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
8)
skarga:
a)
o wznowienie postępowania,
b)
o uchylenie wyroku sądu polubownego,
c)
na orzeczenie referendarza sądowego,
d)
na czynności komornika;
9)
odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
3. 
Opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).