Komenda Aneta (red.), Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Szanowni Państwo

Oddawana do Państwa rąk książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, w tym postępowania rejestrowego. Jest to rejestr publiczny, którego znaczenie wciąż wzrasta, gdyż aktualizacja i powszechna dostępność informacji o podlegających wpisowi do KRS przedsiębiorcach i podmiotach tzw. trzeciego sektora wzmacnia pewność i bezpieczeństwo obrotu. Realizacja tej funkcji rejestru wymaga jednak ciągłego uzupełniania i rozbudowy regulacji prawnych dostosowujących funkcjonowanie rejestru do aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego oraz rozwoju narzędzi informatycznych. Wobec tego od kilku lat ustawodawca konsekwentnie zwiększa zakres zastosowania technologii informatycznych w postępowaniu rejestrowym. Ostatnim krokiem będzie pełna elektronizacja postępowania rejestrowego dotyczącego przedsiębiorców.

Mija właśnie 20 lat od czasu, gdy Krajowy Rejestr Sądowy zaczął funkcjonować jako rejestr prowadzony w postaci informatycznej, a obecnie – w systemie teleinformatycznym. Zamiarem autorów było podzielenie się z Państwem doświadczeniami z tego okresu zarówno w odniesieniu do instytucji sprawdzonych i funkcjonujących od początku działania rejestru, jak i w odniesieniu do nowych rozwiązań, które na przestrzeni ostatnich kilku lat zostały wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W książce omówiono również rozwiązania prawne, które wejdą w życie z dniem 1.07.2021 r.

Pozycja zawiera analizę poszczególnych zagadnień dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego z powołaniem przepisów, które odnoszą się do omawianego tematu. Niniejsze opracowanie nie jest jednak klasycznym komentarzem do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od dotychczas istniejących na rynku wydawniczym pozycji odróżnia się tym, że oprócz szczegółowego komentarza do przepisów ustawy o KRS zawiera również dokładne omówienie postępowania rejestrowego jako jednego z postępowań nieprocesowych. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zawiera zarówno przepisy o charakterze materialnoprawnym, jak i przepisy procesowe. Jednak znaczna część regulacji dotyczącej postępowania rejestrowego została zawarta w dziale VI k.p.c. Aby zatem przedstawić problematykę postępowania rejestrowego kompleksowo, niezbędne jest omówienie regulacji zawartych zarówno w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w dziale VI k.p.c.

Książka zawiera zatem również komentarz do art. 6941–6948 k.p.c., a w niezbędnym zakresie także omówienie ogólnych instytucji postępowania nieprocesowego i postępowania cywilnego. Oddzielnie omówiono postępowanie rejestrowe prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, a oddzielnie postępowanie, które w odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia 1.07.2021 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących gruntownie zmodyfikowanej w 2018 r. instytucji kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 k.c., który obecnie może reprezentować w obrocie prawnym osobę prawną nieposiadającą organów.

Nie można też tracić z pola widzenia faktu, że szczegółowe regulacje o charakterze materialnoprawnym dotyczące poszczególnych podmiotów wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawarte są w różnych aktach prawnych, takich jak: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, Prawo spółdzielcze i wiele innych. W związku z tym w prezentowanej publikacji położono nacisk na możliwie przejrzyste przedstawienie problemów praktycznych, zarówno materialnoprawnych (jak np. problematyka firmy, reprezentacji spółek itp.), jak i procesowych. Jednocześnie chcieliśmy, aby książka była utworem uniwersalnym w tym sensie, że będzie pomocna wielu osobom stykającym się z materią ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mamy nadzieję, że nasza praca okaże się przydatna zarówno dla referendarzy i sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych KRS, a także w wydziałach cywilnych i gospodarczych „procesowych”, jak i dla adwokatów, radców prawnych i innych przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy zajmują się obsługą prawną przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym była wielokrotnie nowelizowana. Ważne modyfikacje wprowadziła w ostatnim czasie ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398). W książce zostały uwzględnione i omówione objęte powołaną ustawą zmiany, zarówno te, które już weszły w życie, jak i te, które dopiero wejdą dnia 1.07.2021 r. Staraliśmy się oddać do rąk Szanownych Czytelników utwór z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym na rynku.

Aneta Komenda

Adam Jaworski

Autor fragmentu:

Rozdział1
Krajowy Rejestr Sądowy jako rejestr publiczny (art. 1–2)

1.Wprowadzenie

1.1.Geneza Krajowego Rejestru Sądowego

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony ustawą z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym , która weszła w życie z dniem 1.01.2001 r. Rejestr ten składa się z trzech odrębnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS); rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o KRS) , a także rejestru dłużników niewypłacalnych (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o KRS) . Artykuł 1 ust. 3 ustawy o KRS stanowi, że rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 dyrektywy 2017/1132 .

Utworzenie Krajowego Rejestru Sądowego stanowiło jeden z elementów podjętej przez polskiego ustawodawcę po transformacji ustrojowej reformy prawa gospodarczego (handlowego). Reforma ta obejmowała także uchwalenie nowej ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych , która weszła w życie z dniem 1.01.2001 r., a w kolejnym etapie – wprowadzenie do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX