Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 20 stycznia 1921 r.
w przedmiocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych i trucizn oraz nad produkcją kosmetyków.

Na mocy art. 11 i p. 13 art. 2 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63, poz. 371), art. 7 ustawy o organizacji władz administracyjnych II instancji z dn. 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw P. P. № 65 poz. 395, oraz art. 1 ustawy z dn. 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji na obszarze b. Królestwa, Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszą i Orawy (Di. U. R. P. № 117 poz. 768), zarządzam co następuje:
§  1. Kontrola nad działalnością zakładów produkcji i sprzedaży środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych, oraz nad wyrobem kosmetyków i obrotem trucizn należy do państwowych władz administracyjnych II instancji.

Wykonywanie tej kontroli powierza się inspektorom farmaceutycznym.

Prawa i obowiązki inspektorów farmaceutycznych oraz stosunek ich do innych władz państwowych określają osobne instrukcje.

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dotychczasowe przepisy, o ile są sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia tracą mcc obowiązującą.