[Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów i jego ogłoszenie] - Art. 290. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 290. - [Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów i jego ogłoszenie] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  290.  [Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów i jego ogłoszenie]
§  1. 
Marszałek Sejmu zarządza wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w drodze postanowienia. Postanowienie Marszałka Sejmu podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 3 dniu od dnia zarządzenia wyborów.
§  2. 
W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy).