Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2020.184 - OpenLEX

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.184

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:
Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.

Termin wykonania czynności wyborczych*)Czynności wyborcze
12
do dnia 16 marca 2020 r.- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 23 marca 2020 r.- powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 26 marca 2020 r.

do godz. 24.00

- zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 5 kwietnia 2020 r.- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 10 kwietnia 2020 r.- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2020 r.- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2020 r.

do dnia 26 kwietnia 2020 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 20 kwietnia 2020 r.- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 25 kwietnia 2020 r.- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
od dnia 25 kwietnia 2020 r.

do dnia 8 maja 2020 r.

do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 1 maja 2020 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 5 maja 2020 r.- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 7 maja 2020 r.- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 8 maja 2020 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 10 maja 2020 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie
*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.