Art. 49. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  49.
1.
Pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.
2.
Do obowiązków pracowników inżynieryjno-technicznych należy w szczególności:
1)
uczestniczenie w prowadzeniu prac rozwojowych realizowanych przez jednostkę badawczo-rozwojową;
2)
wykonywanie zadań związanych z obsługą prac wynikających z działalności jednostki badawczo-rozwojowej;
3)
wykonywanie zadań związanych z remontami i konserwacją aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń technicznych będących w posiadaniu jednostki badawczo-rozwojowej.