Art. 8. - [Organ prowadzący rejestr farmaceutów; dane gromadzone w rejestrze] - Izby aptekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.688 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  8.  [Organ prowadzący rejestr farmaceutów; dane gromadzone w rejestrze]
1. 
Rejestr farmaceutów prowadzi okręgowa rada aptekarska.
2. 
Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania;
2)
dane dotyczące wykształcenia, w tym:
a)
numer dyplomu ukończenia studiów,
b)
nazwę szkoły wyższej i jej siedzibę,
c)
rok ukończenia studiów,
d)
datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece,
e)
rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej,
f)
rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł,
g)
informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikającego z art. 107zf ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
3)
dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:
a)
numer prawa wykonywania zawodu,
b)
numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu,
c)
informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
d)
informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
4)
numer PESEL;
5)
datę zgonu.
3. 
Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.
4. 
Okręgowa rada aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Rady Aptekarskiej, jest obowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia przekazywać informacje objęte rejestrem farmaceutów.
4a. 
Okręgowa rada aptekarska za pośrednictwem Naczelnej Rady Aptekarskiej udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465), dane objęte rejestrem farmaceutów.
4b. 
Rejestr farmaceutów jest prowadzony w postaci elektronicznej.
4c. 
Dane zawarte w rejestrze farmaceutów mogą zostać udostępnione podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia podyplomowego farmaceuty:
1)
uczelniom wyższym,
2)
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
3)
Centrum Egzaminów Medycznych,
4)
szkołom wyższym prowadzącym studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,
5)
wojewodom,
6)
konsultantom krajowym w ochronie zdrowia

– w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami.

5. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.