Izby aptekarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.55.346

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1950 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 1939 r.
o Izbach Aptekarskich.

Postanowienia ogólne.

Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodu aptekarskiego i rządzą się przepisami, zawartymi w ustawie niniejszej.

(1)
Każda izba aptekarska ma osobowość prawną.
(2)
Język polski jest językiem urzędowym izb aptekarskich.
(1)
Działalność okręgowej izby aptekarskiej obejmuje obszar jednego lub więcej województw.
(2)
Minister Opieki Społecznej ustala po raz pierwszy - po zasięgnięciu opinii istniejących farmaceutycznych organizacyj zawodowych - okręgi działalności i siedziby poszczególnych izb aptekarskich, a powstających po utworzeniu Naczelnej Izby Aptekarskiej, po zasięgnięciu jej opinii.
(3)
M. st. Warszawa jest siedzibą Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Do zakresu działania izb aptekarskich należy:

1)
przedstawicielstwo zawodu aptekarskiego i obrona jego interesów;
2)
współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w sprawach zawodu aptekarskiego;
3)
prowadzenie ewidencji aptek oraz osób, wykonywających zawód aptekarski;
4)
opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń i ważniejszych zarządzeń w sprawach zawodu aptekarskiego;
5)
krzewienie i strzeżenie zasad etyki zawodowej wśród członków;
6)
współdziałanie w nadzorze nad praktyką aptekarską oraz pracą zawodową, potrzebną do nabycia praw samodzielnego zarządzania apteką;
7)
piecza nad utrzymaniem zawodu aptekarskiego na odpowiednim poziomie naukowym;
8)
piecza nad stanem materialnym członków izby, w szczególności zakładanie, za zgodą właściwej władzy i prowadzenie instytucyj ubezpieczeniowych oraz wzajemnej pomocy dla członków zawodu i ich rodzin, bądź przystąpienie do tego rodzaju instytucyj spoza zakresu działania izby oraz udzielanie pomocy materialnej niezamożnym członkom zawodu;
9)
popieranie instytucyj naukowych oraz zakładanie, prowadzenie lub popieranie prac i instvtucyj społecznych;
10) 1
(uchylony);
11) 2
(uchylony).

Izby aptekarskie korzystają z prawa używania pieczęci z godłem państwowym, której wzór zatwierdza Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

(1)
Każda izba aptekarska posiada własny regulamin.
(2)
Naczelna Izba Aptekarska zatwierdza regulaminy okręgowych izb aptekarskich, regulamin zaś Naczelnej Izby Aptekarskiej - Minister Opieki Społecznej.
(3)
Regulamin izby zawiera przepisy:
1)
o organizacji i trybie urzędowania organów, instytucyj oraz biur izby;
2)
o sposobie prowadzenia ewidencji członków izby;
3)
o sposobie uiszczania składek rocznych oraz innych opłat na rzecz izby;
4)
w sprawach zleconych przez Ministra Opieki Społecznej;
5)
w innych sprawach, przewidzianych ustawą niniejszą.
(4)
Regulamin izby może przekazywać wykonywanie niektórych czynności zarządu izby aptekarskiej w miejscowościach, oddalonych od siedziby izby, ustanowionym w tym celu delegatom. Delegatów wyznacza zarząd izby aptekarskiej spośród członków izby, zamieszkałych w danej miejscowości.
(1)
Izby aptekarskie są wolne od wszelkich państwowych podatków i opłat w tym samym zakresie i w tych samych przypadkach, w jakich obowiązujące przepisy przewidują to w stosunku do związków samorządu terytorialnego; nie dotyczy to opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
(2) 3
Wpisowe składki członkowskie i opłaty na rzecz instytucyj, prowadzonych przez izbę, koszty postępowania dyscyplinarnego oraz grzywny orzeczone prawomocnie są należnościami publicznoprawnymi i w razie niewpłacenia ich w terminie oznaczonym, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu przez izbę, będą ściągane razem z ustawowymi odsetkami zwłoki w drodze przewidzianej dla należności, ściąganych w trybie egzekucji administracyjnej.

Okręgowe izby aptekarskie, obowiązki i prawa członków.

(1)
Okręgowa Izba aptekarska składa się z osób, wpisanych na listę jej członków.
(2)
Wszystkie osoby, wykonywające zawód aptekarski oraz odbywające w aptekach jednoroczną praktykę aptekarską na terenie danej izby, powinny być wpisane na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.
(3)
Zarządcy aptek są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską najpóźniej w ciągu 7 dni o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy w aptece przez osobę, wykonywającą zawód aptekarski.
(4)
Osoba, wykonywająca zawód aptekarski na terenie więcej niż jednej izby, zapisuje się na listę członków tej izby, na terenie której ma stałe miejsce zamieszkania.
(5)
Osoby, mające prawo wykonywania zawodu aptekarskiego, a z prawa tego nie korzystające, mogą być na swą prośbę wpisane przez zarząd izby na listę jej członków.
(6)
Osoby, które przestały wykonywać zawód aptekarski, obowiązane są w ciągu trzech miesięcy zawiadomić o tym zarząd właściwej izby; w razie ponownego rozpoczęcia wykonywania zawodu aptekarskiego, izbę należy zawiadomić najpóźniej w ciągu 7 dni.

Członkowie izb aptekarskich są obowiązani przestrzegać zasad etyki, godnie zachowywać się i sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

(1)
Członkowie okręgowej izby aptekarskiej płacą na jej potrzeby składki roczne i opłaty, uchwalone przez radę izby na rzecz instytucyj, przewidzianych w art. 4 pkt 8) i 9).
(2)
Rada izby aptekarskiej może uchwalić przymus należenia wszystkich członków izby do instytucyj, wymienionych w art. 4 pkt 8).
(3)
Członkowie okręgowej izby aptekarskiej, którzy nabyli prawa emerytalne, mogą się zwolnić od obowiązku należenia do instytucyj, i wymienionych w art. 4 pkt 8), zaś podlegający obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego mogą być zwolnieni od tego obowiązku przez zarząd izby; w przypadku sporu rozstrzyga Naczelna Izba Aptekarska.
(4)
Szczegółowe przepisy, ustalające charakter prawny, organizację i sposób prowadzenia instytucyj ubezpieczeniowych, wzajemnej pomocy i innych utworzonych przy izbach aptekarskich w myśl ustawy niniejszej, określają statuty tych inscytucyj; statuty instytucyj ubezpieczeniowych mogą przewidzieć prawo przyznawania w wyjątkowych wypadkach pomocy materialnej rodzinom członków izby, skreślonych z jej listy.
(5)
Do instytucvi, wymienionych w art. 4 pkt 8), stosują się odpowiednio przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r., o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 64) ; statuty instytucyj, wymienionych w art. 4 pkt 8), ustalają organy tych instytucyj oraz udział władz izby w ich administracji.
(6)
Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej zatwierdza statuty instytucyj, wymienionych w art. 4 pkt 8).

Rada, zarząd, komisja rewizyjna i sąd dyscyplinarny są organami okręgowej izby aptekarskiej.

(1)
Wszystkie mandaty z wyborów oraz czynności delegatów izb, wymienionych w art. 6 ust. (3), pełnione są bezpłatnie; regulamin izby może przewidzieć przyznawanie zwrotu kosztów, poniesionych w związku z pełnieniem czynności w izbie.
(2)
Członkowie izby są obowiązani przyjąć mandaty powierzone im z wyborów; wyjątki od tej zasady, z uwzględnieniem przepisów ust. (3), określa regulamin izby, który jednocześnie określi warunki i sposób zrzeczenia się lub utraty mandatu oraz właściwość organów izby do orzekania w tych sprawach.
(3)
Prawo zrzeczenia się mandatu bez uzasadnienia przysługuje członkom izby, którzy:
1)
ukończyli 60 lat życia;
2)
byli członkami organów izby w ostatniej kadencji.
(4)
Czas piastowania mandatu z wyboru trwa 5 lat; zasady ustępowania członków, zmiany lub ponownego wyboru organów izby określa regulamin izby.

Rada izby aptekarskiej.

(1)
Rada okręgowej izby aptekarskiej jest organem stanowiącym.
(2)
Do zakresu działania rady izby aptekarskiej należy w szczególności:
1)
uchwalanie budżetu izby oraz ustalanie wysokości składki wpisowej i rocznej na potrzeby izby;
2)
zatwierdzanie rocznego sprawozdania zarządu izby i rocznego zamknięcia rachunkowego;
3)
wybór członków Naczelnej Izby Aptekarskiej;
4)
rozporządzanie majątkiem izby oraz rozstrzyganie w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości, ich obciążeń i regulacyj hipotecznych;
5)
uchwalanie i zmiany regulaminu izby i statutów instytucyj, utworzonych przy izbie;
6)
sprawy, wymienione w art. 4 pkt 8) i 9);
7)
sprawy, przekazane radzie przez regulamin izby, Naczelną Izbę Aptekarską lub przez Ministra Opieki Społecznej.
(3)
Uchwały rady okręgowej izby w sprawach, wymienionych w art. 4 pkt 8), wymagają zatwierdzenia przez Naczelną Izbę Aptekarską.
(4)
Rada okręgowej izby ma prawo przekazywać zarządowi izby niektóre sprawy, wymienione w ust. (2) pkt 4), 5), 6) i 7).
(1)
Rada izby w okręgowych izbach aptekarskich, liczących do 200 członków, składa się z 20 członków i 10 zastępców, a w izbach, liczących ponad 200 członków, liczba członków rady powiększa się o jednego członka od każdej pełnej lub rozpoczętej pięćdziesiątki członków izby.
(2)
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby aptekarskiej, wpisanym na jej listę nie później, niż na 30 dni przed dniem ogłoszenia wyborów, z wyjątkiem osób, odbywających jednoroczną praktykę aptekarską.
(3)
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby po 5 latach wykonywania zawodu aptekarskiego lub wcześniej dla mających prawo zarządu aptekami, wpisanym na jej listę nie później, niż na 30 dni przed dniem ogłoszenia wyborów.
(4)
Kadencja rady trwa 5 lat.
(5)
Minister Opieki Społecznej wyda przepisy, zawierające ordynację wyborczą do rad okręgowych izb aptekarskich.
(1)
Rada izby wybiera na okres kadencji:
1)
spośród siebie:
a)
zarząd izby, składający się z prezesa, 2 jego zastępców i 5 - 7 członków,
b)
2 - 4 zastępców członków zarządu,
c)
2 delegatów do Naczelnej Izby Aptekarskiej;
2)
spośród wszystkich członków izby:
a)
komisję rewizyjną izby w liczbie 3 członków i 2 zastępców,
b)
sąd dyscyplinarny izby.
(2)
Prezes zarządu jest prezesem izby, zastępcy prezesa zarządu - zastępcami prezesa izby.
(3)
Przynajmniej połowa spośród członków zarządu, w tym prezes, 2 jego zastępcy i sekretarz, powinna stale mieszkać w siedzibie izby lub jej pobliżu; rada izby może tworzyć poza siedzibą izby stałe zamiejscowe wydziały sądu dyscyplinarnego.
(4)
Rada lub zarząd izby mogą spośród wszystkich członków izby powoływać komisje i powierzać im wykonywanie ściśle określonych zadań.
(5)
Zastępcy prezesa izby, członkowie zarządu i ich zastępcy, członkowie innych organów izb aptekarskich oraz 2 delegatów do Naczelnej Izby Aptekarskiej powinni być wybierani równomiernie spośród obu grup członków izby, mianowicie spośród grupy pracodawców i grupy pracowników.
(6)
Nie można łączyć w jednej osobie czynności członka zarządu, sądu dyscyplinarnego lub komisji rewizyjnej.

Zarząd okręgowej izby aptekarskiej.

(1)
Zarząd okręgowej izby aptekarskiej jest jej organem wykonawczym.
(2)
Zarząd izby wybiera spośród siebie na okres kadencji sekretarza i skarbnika. Sekretarz izby powinien być wybrany z odmiennej grupy członków izby, niż jej prezes.
(3)
Zarząd izby nadto rozstrzyga wszystkie sprawy, nie zastrzeżone radzie izby, składa radzie i po zatwierdzeniu przez nią Naczelnej Izbie Aptekarskiej sprawozdania roczne ze swej działalności oraz załatwia wszelkie sprawy, przekazane izbie przez władze państwowe, radę lub Naczelną Izbę Aptekarską.
(4)
Prezes izby jest jej przedstawicielem na zewnątrz.

Komisja rewizyjna okręgowej izby aptekarskiej.

(1)
Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową i gospodarczą izby oraz prowadzonych przez nią instytucyj.
(2)
Komisja rewizyjna w szczególności:
1)
przeprowadza kontrolę finansową i gospodarczą organów i instytucyj izby;
2)
opracowuje sprawozdania ze swej działalności dla użytku Ministra Opieki Społecznej, Naczelnej Izby Aptekarskiej i rady okręgowej izby;
3)
zgłasza wnioski co do ulepszenia gospodarki organów i instytucyj izby.
(3)
Komisja rewizyjna powinna wykonywać swe czynności, co najmniej raz na rok przed rocznym zebraniem rady izby, a nadto, ilekroć uzna to za potrzebne Minister Opieki Społecznej, Naczelna Izba Aptekarska lub rada izby.

Naczelna Izba Aptekarska.

(1)
Naczelna Izba Aptekarska, jako przedstawicielka zawodu aptekarskiego i władza nadzorcza okręgowych izb aptekarskich, jest powołana poza uprawnieniami, przewidzianymi w art. 4, do;
1)
uzgodniania działalności okręgowych izb aptekarskich;
2)
zatwierdzania budżetów okręgowych izb aptekarskich;
3)
określania udziału poszczególnych izb aptekarskich w jej wydatkach;
4)
rozstrzygania odwołań od postanowień okręgowych izb aptekarskich;
5)
rozstrzygania sporów, powstałych między poszczególnymi okręgowymi izbami lub między izbami a ich członkami;
6) 4
opracowania ramowych regulaminów izb aptekarskich i sądów dyscyplinarnych oraz ramowych statutów instytucyj, powołanych przez izby;
7) 5
(uchylony);
8)
wydawania dziennika urzędowego izb aptekarskich.
(2)
Naczelną Izbę Aptekarską tworzą prezesi i wiceprezesi izb okręgowych oraz delegaci izb okręgowych, wybierani w liczbie i w trybie, przewidzianym w art. 15 ust. (1) pkt 1) lit. b) oraz ust. (5).
(3)
Naczelna Izba Aptekarska może zakładać przymusowe instytucje ubezpieczeniowe oraz wzajemnej pomocy wspólne dla kilku lub wszystkich okręgowych izb aptekarskich.
(4)
Zarządzenia i uchwały Naczelnej Izby Aptekarskiej obowiązują okręgowe izby aptekarskie i ich członków.
(5)
Minister Opieki Społecznej zatwierdza budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej.
(6)
Stosuje się przepisy art. 11 - 13, 14 ust. (4) i (5) oraz art. 15 - 17 odpowiednio do Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej organów z tą zmianą, że czynności rad w okręgowych izbach aptekarskich spełnia w Naczelnej Izbie Aptekarskiej walne zebranie jej członków (art. 13 ust. (2) pkt 3)).

Sądownictwo dyscyplinarne.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Sądownictwo polubowne.

(uchylony).

Nadzór państwowy nad izbami aptekarskimi.

Minister Opieki Społecznej sprawuje nadzór zwierzchni nad działalnością Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowych izb aptekarskich oraz ich organów.

Naczelna Izba Aptekarska przesyła niezwłocznie do wiadomości Ministra Opieki Społecznej bezpośrednio, a okręgowe izby aptekarskie za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej sprawozdania roczne zarządu i komisji rewizyjnej, zamknięcia rachunkowe zaś niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez właściwe organa izb. Ponadto okręgowe izby aptekarskie przesyłają corocznie Naczelnej Izbie Aptekarskiej listy swych członków.

(1)
Minister Opieki Społecznej może zawiesić lub uchylić uchwały organów izb aptekarskich w przypadkach, gdy naruszają one obowiązujące przepisy prawne lub naruszają porządek albo interes publiczny. Niezależnie od tego Minister Opieki Społecznej władny jest ! rozwiązać organ, który uchwałę taką powziął.
(2)
W przypadku rozwiązania organu izby na podstawie przepisów ust. (1) Minister Opieki Społecznej mianuje spośród osób, mających prawo wykonywania zawodu aptekarskiego, komisarza, który pełni obowiązki rozwiązanego organu i najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania przeprowadzi nowe wybory.
(3)
Minister Opieki Społecznej ustali w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o właściwości w zakresie działania i o trybie postępowania komisarza rządowego.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Utworzenie pierwszych okręgowych izb aptekarskich i Naczelnej Izby Aptekarskiej porucza się Ministrowi Opieki Społecznej, który do zorganizowania ich wyznaczy komisarza rządowego spośród osób, mających prawo wykonywania zawodu aptekarskiego.

Regulamin i statuty okręgowych izb aptekarskich powinny być przedłożone Naczelnej Izbie Aptekarskiej do zatwierdzenia najdalej w ciągu 6 miesięcy po jej ukonstytuowaniu, regulamin i statut Naczelnej Izby Aptekarskiej - w tym samym terminie Ministrowi Opieki Społecznej. Terminy te może Minister Opieki Społecznej przedłużyć.

(1) Gremia aptekarskie i wydziały kondycjonujących magistrów farmacji, istniejące w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej, działają nadal w dotychczasowym składzie do czasu ukonstytuowania się izb aptekarskich na podstawie przepisów ustawy niniejszej.

(2)
Okręgowe izby aptekarskie przejmą wszelkie sprawy oraz majątek i zobowiązania gremiów aptekarskich oraz wydziałów kondycjonujących magistrów farmacji i fundusze zebrane z opłat, przewidzianych w ustępie ostatnim § 11 ustawy z dnia 18 grudnia 1906 r. o uregulowaniu spraw, dotyczących aptek (Dz. U. P. Austr. z 1907 r. Nr 5), z zachowaniem celu, na jaki przeznaczone są te opłaty.

Ustawa niniejsza obowiązuje na całym obszarze Państwa.

Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy w sprawach, unormowanych ustawą niniejszą.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Opieki Społecznej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 pkt 10 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
2 Art. 4 pkt 11 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
3 Z dniem 26 sierpnia 1950 r. art. 7 ust. 2 traci moc w zakresie dyspozycji dotyczących sądów dyscyplinarnych, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332).
4 Z dniem 26 sierpnia 1950 r. art. 18 ust. 1 pkt 6 traci moc w zakresie dyspozycji dotyczących sądów dyscyplinarnych, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332).
5 Art. 18 ust. (1) pkt 7 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
6 Art. 19 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
7 Art. 20 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
8 Art. 21 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
9 Art. 22 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
10 Art. 23 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
11 Art. 24 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.
12 Art. 25 uchylony przez art. 32 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U.50.36.332) z dniem 26 sierpnia 1950 r.