[Rejestr grup producentów rolnych] - Art. 9. - Grupy producentów rolnych i ich związki oraz zmiana innych ustaw. - Dz.U.2022.395 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Rejestr grup producentów rolnych] - Grupy producentów rolnych i ich związki oraz zmiana innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.395 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2022 r.
Art.  9.  [Rejestr grup producentów rolnych]
1. 
Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2. 
Rejestr grup zawiera:
1)
nazwę i siedzibę grupy;
2)
datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1;
3)
nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję;
4)
dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;
5)
liczbę członków grupy;
6)
informację o dacie wydania decyzji o cofnięciu danej grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup, decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o uznaniu albo decyzji uchylającej decyzję o uznaniu grupy - jeżeli taka decyzja została wydana.
3. 
Rejestr jest jawny.
4. 
Grupa jest obowiązana do informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.
5. 
W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.
6. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w tym rejestrze.