Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1026 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2018 r.
Art.  9.  [Rejestr grup producentów rolnych]
1.  Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2.  Rejestr grup zawiera:
1) nazwę i siedzibę grupy;
2) datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1;
3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję;
4) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;
5) liczbę członków grupy.
3.  Rejestr jest jawny.
4.  Grupa jest obowiązana do informowania dyrektora oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.
5.  W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.
6.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.