Art. 16. - Gospodarka paliwowo-energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  16.
1.
Urządzenia energetyczne i inne urządzenia służące do użytkowania paliw, a w szczególności przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, powinny odpowiadać normom państwowym, zapewniać ekonomiczne i racjonalne ich użytkowanie oraz pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia.
2. 18
Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej w porozumieniu z ministrem sprawującym nadzór nad produkcją urządzeń, o których mowa w ust. 1, może uzależnić dopuszczenie do ruchu lub do obrotu określonego urządzenia od spełnienia oznaczonych warunków technicznych oraz wprowadzić obowiązek oznaczania przez wytwórcę przy pomocy trwałego znaku dopuszczenia tego urządzenia do ruchu lub do obrotu.
3. 19
Minister Gospodarki Materiałowej może zakazać użytkowania określonego urządzenia, które nie spełnia wymagań określonych w ust. 1.
18 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1978 r. (Dz.U.78.26.116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 listopada 1978 r.
19 Art. 16 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. (Dz.U.81.17.83) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 lipca 1981 r.