Warunki techniczne, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych. - M.P.1971.32.205 - OpenLEX

Warunki techniczne, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych.

Monitor Polski

M.P.1971.32.205

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 21 maja 1971 r.
w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie dotyczy palników gazowych do kotłów grzewczych o znamionowej wydajności cieplnej do 1.000.000 kcal/h (~ 1200 kW).
1.
Dopuszczone do obrotu palniki gazowe (§ 1) powinny ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii odpowiadać "Warunkom technicznym palników gazowych do kotłów grzewczych".
2.
Warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, wydane będą w formie odrębnej broszury przez Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
Palniki gazowe do kotłów grzewczych (§ 1) uznaje się za wyprodukowane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w § 2, jeżeli w wyniku badań technicznych przeprowadzonych w zakresie podanym w "Warunkach technicznych palników gazowych do kotłów grzewczych" uzyskają pozytywną ocenę jednostek opiniujących, o których mowa w zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania (Monitor Polski z 1966 r. Nr 9, poz. 65 i z 1968 r. Nr 46, poz. 323).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1971 r.