Zm.: zarządzenie w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania. - M.P.1975.22.141 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania.

Monitor Polski

M.P.1975.22.141

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 10 lipca 1975 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania (Monitor Polski z 1966 r. Nr 9, poz. 65 i z 1968 r. Nr 46, poz. 323) po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

"§ 6a. 1. Zezwolenia Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej wymaga import urządzeń energetycznych określonych w załączniku do zarządzenia:

1) zużywających paliwa ciekłe lub gazowe - bez względu na ilość importowanych urządzeń,

2) nie wymienionych w pkt 1, jeżeli importem ma być objęte 25 sztuk i więcej danego typu urządzenia rocznie, z wyjątkiem silników elektrycznych o mocy do 10 kW włącznie.

2. Z wnioskiem o zezwolenie na import urządzeń występuje jednostka organizacyjna, na której wniosek urządzenia mają być zakupione za granicą. Do wniosku należy załączyć:

1) rysunek ofertowy lub techniczny urządzenia z naniesionymi zasadniczymi danymi technicznymi,

2) dane dotyczące wyników prób ruchowych urządzenia,

3) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w przepisach specjalnych, jak np. o dozorze technicznym, bezpieczeństwie i higienie pracy i innych,

4) opinię jednostki określonej w § 9.

3. W terminie określonym w § 6 ust. 3 Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej powinien wydać zezwolenie albo odmówić wydania zezwolenia w razie stwierdzenia, że urządzenia, które mają być zakupione za granicą, nie spełniają wymagań dotyczących racjonalnego i oszczędnego zużycia paliw i energii oraz aktualnych wymagań technicznych.

4. Do urządzeń importowanych nie stosuje się przepisu § 13."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.