Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1374 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 września 2004 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900 i 1268) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", pomiędzy jego dysponentów,
2)
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu

dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "uprawnionymi".

Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
1)
zapomogi pieniężne;
2)
dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3)
zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
4)
dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
5)
dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
6)
dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
7)
dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
1.  2
 Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.
2. 
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Komendant Główny Policji;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej;
3)
Szef Biura Ochrony Rządu;
4)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
1. 
Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu, zwani dalej "kierownikami jednostek organizacyjnych", powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisję socjalną, zwaną dalej "komisją".
2. 
Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
3. 
Komisję powołuje się na okres 4 lat, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:
1)
skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
2)
stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
3)
uchylania się od wykonywania obowiązków;
4)
ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
4. 
Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne, na każdy rok kalendarzowy.
5. 
Zmiany w planie podziału funduszu dokonywane są z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
1. 
Świadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.
2. 
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2)
inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
3. 
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 5, kieruje się do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
2. 
Komórka socjalna lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.
1. 
Wniosek rozpatrywany jest przez komisję na najbliższym jej posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia wniosku.
2. 
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej propozycję co do sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.
3. 
Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.
4. 
Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
1)
posiadającym trudne warunki materialne;
2)
poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
3)
sierotom zupełnym;
4)
samotnie wychowującym dzieci;
5)
ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

........................ .......................

(imię i nazwisko lub (miejscowość, data)

nazwa organizacji)

........................

(adres)

........................

(nr emerytury lub renty)

........................

(nr telefonu)

.......................

(kierownik jednostki

organizacyjnej)

.......................

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:*

1) zapomogi pieniężnej;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów

opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia

w sanatoriach lub uzdrowiskach;

4) dopłaty do kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie od

przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego

i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży

w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności

socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności

kulturalno-oświatowej.

Uzasadnienie złożonego wniosku: ..............................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko Wiek Stopień pokrewieństwa

..................... ....... .........................

..................... ....... .........................

..................... ....... .........................

..................... ....... .........................

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze

stanem faktycznym.

................

(podpis)

Załączniki:

............................

............................

............................

Opinia Komisji Socjalnej co do sposobu załatwienia wniosku:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.........., dnia ..............

Komisja Socjalna

.....................

.....................

.....................

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości ..................

(słownie złotych ...........................).**

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**

..........., dnia ....................

...........................

(podpis i pieczątka

kierownika jednostki

organizacyjnej)

* Właściwe podkreślić.

** Niepotrzebne skreślić.

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U.2014.1265).
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2017 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 38, poz. 193 oraz z 1998 r. Nr 41, poz. 238), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2003.166.1609).