Art. 21. - Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1609

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2003 r.
Art.  21.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających, zmienianych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.