Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 214
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

W związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
1. Komendant Główny Straży Granicznej dokonuje podziału środków otrzymanych z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, utworzonego na podstawie art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zapatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667 i 675) pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124 z późn. zm.), zwanych dalej "kierownikami jednostek".
2. Podział środków, o których mowa w ust. 1 jest dokonywany z uwzględnieniem zestawienia zawierającego liczbę osób uprawnionych na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, przesyłanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz właściwości miejscowej poszczególnych kierowników jednostek.
§  2. Właściwość miejscowa, o której mowa w § 1 ust. 2, obejmuje w przypadku:
1) Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie - województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem miasta na prawach powiatu: Elbląg, powiatu elbląskiego i wchodzącej w skład powiatu braniewskiego gminy Frombork;
2) Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku - województwo podlaskie;
3) Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie - województwo lubelskie i wchodzący w skład województwa mazowieckiego powiat łosicki;
4) Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu - województwo podkarpackie;
5) 1 Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu - województwo opolskie i śląskie;
6) Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim -województwo dolnośląskie z wyłączeniem powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego oraz województwo lubuskie i wielkopolskie;
7) Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku - województwo pomorskie, wchodzące w skład województwa warmińsko - mazurskiego miasto na prawach powiatu: Elbląg, powiat elbląski i wchodzącą w skład powiatu braniewskiego gminę Frombork oraz województwo zachodniopomorskie z wyłączeniem miasta na prawach powiatu: Koszalin i powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz szczecineckiego;
8) 2 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie - województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie z wyłączeniem powiatu łosickiego oraz terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
9) Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - miasto na prawach powiatu: Koszalin oraz wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, świdwiński i szczecinecki;
10) Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - wchodzące w skład województwa dolnośląskiego powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski;
11) 3 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu - województwo małopolskie.
§  3. Traci moc decyzja nr 166 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 45 i 46 oraz z 2013 r. poz. 55).
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1 § 2 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 46 z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 138 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2016 r.

2 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 138 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2017 r.
3 § 2 pkt 11:

- dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 46 z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.47) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 138 z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2017 r.