Wysokość funduszu socjalnego oraz zakres i zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.38.193

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 marca 1995 r.
w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa. *

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co następuje:
1. 1
Dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa tworzy się fundusz socjalny, zwany dalej "funduszem", przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych.
2. 2
Fundusz tworzy się w wysokości 0,5% planowanych w budżecie, w części dotyczącej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydatków na emerytury i renty.
3.
Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
1.
Prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych, zwanych dalej "świadczeniami", przysługuje:
1)
emerytom policyjnym,
2)
rencistom policyjnym,
3)
osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej,
4)
członkom rodzin osób wymienionych w pkt 1-3.
2.
Za członków rodziny osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, uprawnionych do korzystania ze świadczeń, uważa się:
1)
małżonka,
2)
dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, które:
a)
nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły - 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
b)
stały się inwalidami I lub II grupy przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a).
Osoby, o których mowa w § 2, mają prawo do korzystania z następujących świadczeń:
1)
zapomóg pieniężnych,
2)
dopłaty do kosztów leczenia,
3)
zwrotu części kosztów pogrzebu emeryta lub rencisty, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego,
4) 3
dopłat do kosztów pobytu i żywienia w ośrodkach wczasowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz innych, a także do innych form rekreacji oraz wypoczynku indywidualnego i zbiorowego,
5) 4
kolonii i obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, zagranicznych wczasów, kolonii i obozów wymiennych, a także innych form działalności socjalnej organizowanej przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji i inne.
1.
Przy przyznawaniu świadczeń uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.
2.
Zapomogi pieniężne mogą być przyznawane w wypadku zdarzeń losowych lub innych zdarzeń powstałych z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, powodujących znaczne pogorszenie warunków materialnych.
1. 5
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje rozdziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2.
2.
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Komendant Główny Policji,
2)
Szef Urzędu Ochrony Państwa,
3)
Komendant Główny Straży Granicznej,
4)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
3.
Dysponenci środków funduszu otrzymują te środki stosownie do liczby emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń i dokonują na tych samych zasadach rozdziału środków pomiędzy jednostki organizacyjne, o których mowa w § 6.
1.
Świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, organizacji społecznej lub z urzędu.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, kieruje się do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.
3.
Świadczenia przyznają kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2.
Warunki korzystania ze świadczeń, wysokość środków przeznaczonych w jednostkach organizacyjnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej na poszczególne rodzaje tych świadczeń określają dysponenci, o których mowa w § 5, w regulaminach wydanych po uzgodnieniu z organizacjami zrzeszającymi emerytów i rencistów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 16 maja 2004 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.166.1609), w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin (Dz.U.04.102.1072).

Tytuł rozporządzenia zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1998 r. (Dz.U.98.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1998 r.

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 marca 1998 r. (Dz.U.98.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1998 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 marca 1998 r. (Dz.U.98.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1998 r.
3 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 marca 1998 r. (Dz.U.98.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1998 r.
4 § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 marca 1998 r. (Dz.U.98.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1998 r.
5 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 marca 1998 r. (Dz.U.98.41.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 1998 r.