Finansowe wspieranie inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.363

Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 2006 r.

USTAWA
z dnia 20 marca 2002 r.
o finansowym wspieraniu inwestycji.

1. 
Ustawa określa zasady, formy i szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
dokonujących nowych inwestycji,
2)
tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.
2.  2
 Przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania wsparcia finansowego:
1)
przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze włókien syntetycznych, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego oraz w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu towarów wymienionych w Załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
2)
przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej1) lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) 3
 ustawie o pomocy publicznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),
2) 4
 pomocy - należy przez to rozumieć pomoc państwa spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 87 ust. 1 Traktatu WE,
3) 5
 przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),
4) 6
 wsparciu finansowym inwestycji - należy przez to rozumieć dotacje celowe określone w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
5) 7
 nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję, związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług,
6) 8
 wielkości pomocy - należy przez to rozumieć wielkość pomocy, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy o pomocy publicznej,
7) 9
 (uchylony),
8) 10
 utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w wyniku dokonania nowej inwestycji w określonym przedziale czasu, nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia inwestycji,
9) 11
 (uchylony),
10) 12
 (uchylony),
11)
inwestycji dotyczącej innowacji technologicznej - należy przez to rozumieć inwestycję, która:
a)
umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów i usług, w tym nowoczesnych metod dostarczania produktów, lub
b) 13
 (uchylona)
c)
jest zgodna z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii,
12)
inwestycji wpływającej na poprawę stanu środowiska - należy przez to rozumieć inwestycję, która:
a)
wprowadza proekologiczne technologie, w szczególności związane: z technologiami energooszczędnymi, ze zmniejszeniem wodochłonności produkcji, zwiększaniem udziału energii ze źródeł odnawialnych, technologiami materiałooszczędnymi, bezodpadowymi lub małoodpadowymi, lub
b)
jest realizowana na nieużytkowanych terenach przemysłowych i obejmuje ich rekultywację,
13) 14
 dniu udzielenia wsparcia finansowego - należy przez to rozumieć dzień udzielenia pomocy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,
14) 15
 parku przemysłowym - należy przez to rozumieć zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim,
15) 16
 parku technologicznym - należy przez to rozumieć zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych,
16) 17
 dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć nową inwestycję, w której wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln euro, przy czym:
a)
koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję, oraz
b)
środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców,
17) 18
 dniu zakończenia inwestycji - należy przez to rozumieć dzień, w którym wspierana inwestycja, według harmonogramu realizacji projektu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 3, została zakończona.
2.  19
 Wyrażone w euro kwoty określone w ustawie są przeliczane na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu poprzedzającym pierwszy dzień terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 Przedsiębiorcy można udzielić wsparcia finansowego nowej inwestycji w przypadku, gdy:

1)
spełnia on jeden z poniższych warunków:
a)
wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10.000.000 euro lub
b) 21
 wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500.000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy, przez nie mniej niż 5 lat, lub,
c)
w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, lub
d)
nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, lub
e)
nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska, lub
f)
nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego,
2)
udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z inwestycją wynosi co najmniej 25% kosztów inwestycji; przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych lub gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3) 22
 działalność gospodarcza związana ze wspartą inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
4) 23
 w przypadku wsparcia finansowego, które ma być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy - nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, w związku z którą zostały utworzone,
5)
wniosek o wsparcie finansowe nowej inwestycji został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji.
1. 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są:
1)
cena nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
2)
cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a)
budowli i budynków,
b)
maszyn i urządzeń,
c)
narzędzi, przyrządów i aparatury,
d)
wyposażenia technicznego dla prac biurowych,
e)
infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
3)
cena nabycia używanych środków trwałych,
4)
cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, do wysokości 25 % sumy wydatków, o których mowa w pkt 1-3, kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
5)
koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
6)
cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem,
7) 25
 (uchylony),
8) 26
 (uchylony).
2. 
Wydatki, o których mowa w ust. 1, kwalifikuje się do objęcia wsparciem:
1)
w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli:
a)
istnieje bezpośredni związek pomiędzy nabyciem gruntów a realizowanym projektem inwestycyjnym,
b)
przedstawiono wycenę gruntów sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę, stwierdzającą, że zakup nastąpił za cenę nieprzekraczającą ceny rynkowej,
2)
w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), jeżeli:
a)
istnieje bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami projektu objętego wsparciem,
b)
przedsiębiorca przedstawi:
-
zaświadczenie potwierdzające, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, wydane przez niezależnego, uprawnionego rzeczoznawcę lub posiadający odpowiednie uprawnienia organ,
-
opinię rzeczoznawcy budowlanego, posiadającego uprawnienia budowlane i zatrudnionego w powiatowym albo wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego stwierdzającą, że obiekt nadaje się do użytkowania w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem,
c)
budowle i budynki w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie finansowe nie były finansowane z wykorzystaniem pomocy lub środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
d)
budowle i budynki będą użytkowane zgodnie z celami projektu objętego wsparciem finansowym,
3)
w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli:
a)
dostawca złożył oświadczenie określające pochodzenie używanych środków trwałych oraz potwierdzające, że w ciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie finansowe nie zostały one nabyte z wykorzystaniem pomocy lub środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie, o którym mowa, składa przedsiębiorca do podmiotu udzielającego pomocy w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia nabycia używanych środków trwałych,
b)
cena nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowych środków trwałych,
c)
posiadają właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem,
d)
spełniają obowiązujące normy i standardy,
4)
w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
b)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
c)
będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat,
d)
podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. 
Wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem finansowym jest wydatek na utworzenie nowych miejsc pracy; na wydatek ten składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.
4.  27
 Wydatki na zakup środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
5. 
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
1. 
Wsparcie finansowe inwestycji udzielone przedsiębiorcy może być przeznaczone na dofinansowanie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym inwestycji, o których mowa w art. 4 ust. 1 - do wysokości 50 % maksymalnej intensywności lub wartości pomocy, określonej w ust. 3-6, lub do wysokości maksymalnego wsparcia finansowego.
2. 
Wsparcie finansowe inwestycji udzielone przedsiębiorcy może być przeznaczone również na wydatki związane z utworzeniem nowych miejsc pracy, o których mowa w art. 4 ust. 3 - do wysokości równowartości 4.000 euro na jedno utworzone miejsce pracy, przy czym wielkość tego wsparcia nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, odpowiadającej maksymalnej intensywności lub wartości pomocy, o której mowa w ust. 3-6, lub wysokości maksymalnego wsparcia finansowego.
3. 
Maksymalna intensywność pomocy, z zastrzeżeniem ust. 4-6, wynosi:
1)
30 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,
2)
40 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,
3)
50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach kraju.
4. 
W przypadku wsparcia finansowego udzielanego małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
5. 
W przypadku wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym, maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % intensywności, o której mowa w ust. 3, jeżeli kwota planowanego wsparcia finansowego wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5.000.000 euro.
6. 
W przypadku wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie z wzorem:

I = R x (50 mln + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy, o której mowa w ust. 3 - w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym powyżej 50.000.000 euro - nieprzekraczającą równowartości 100.000.000 euro,

C - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą równowartość 100.000.000 euro.

7. 
Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie intensywność tych pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności lub wartości pomocy, o której mowa w ust. 3-6, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
1.  30
 Wsparcie finansowe, o którym mowa w niniejszej ustawie, podlega sumowaniu z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł przeznaczoną na daną inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności lub wartości pomocy, określonej w art. 5 ust. 3-6, lub wysokości maksymalnego wsparcia finansowego, określonego w art. 5 ust. 7.
2. 
Duży projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego wysokość projektowanej pomocy przewyższa maksymalne dopuszczalne wsparcie, jakie inwestycja o wartości 100.000.000 euro mogłaby otrzymać z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji w trybie indywidualnego postępowania notyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach odrębnych.

Organem udzielającym wsparcia finansowego jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie finansowe jest corocznie określana w ustawie budżetowej.

 (uchylony).

1.  32
 Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek zawiera w szczególności:
1)
nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsiębiorcy,
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
przedmiot wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
4)
nazwę inwestycji,
5)
zwięzły opis projektu inwestycyjnego,
6)
lokalizację i wartość inwestycji,
7)
liczbę nowo utworzonych miejsc pracy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej w okresie realizacji inwestycji oraz docelową liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich kwalifikacje oraz określenie czasu, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzymane,
8)
harmonogram realizacji inwestycji,
9) 33
 (uchylony),
10)
opis wpływu inwestycji na środowisko,
11)
opis nowej technologii przewidzianej do wykorzystania w ramach inwestycji oraz okres jej stosowania na świecie, potwierdzony w opinii niezależnego podmiotu, dysponującego wiedzą w tym zakresie,
12) 34
 (uchylony).
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:
1) 35
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub jego uwierzytelnioną kopię albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca zagraniczny - odpowiedni dokument wydany przez właściwe władze zagraniczne,
2) 36
 ostatnie przyjęte i zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe, a w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok - sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy,
3) 37
 zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przedsiębiorcy z wpłatami odpowiednich należności, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4)
dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do nieruchomości, na której ma być zlokalizowana inwestycja (odpis księgi wieczystej albo uwierzytelniona kopia umowy), albo uwierzytelnioną kopię umowy przedwstępnej nabycia prawa do takiej nieruchomości czyniącej zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej,
5) 38
 informacje o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę na realizację danej inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją,
6) 39
 opis nowej technologii przewidzianej do wykorzystania w ramach inwestycji oraz okres jej stosowania na świecie, potwierdzony w opinii niezależnego podmiotu, dysponującego wiedzą w tym zakresie,
7) 40
 oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając, że wykazane w nim zostaną dane wymienione w ust. 1.
1. 
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki w okresach: pierwszego miesiąca pierwszego kwartału i ostatniego miesiąca drugiego kwartału danego roku kalendarzowego. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na udzielenie wsparcia finansowego.
2. 
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do 4 miesięcy od upływu okresów, o których mowa w ust. 1.
3. 
Dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie wniosków złożonych w pierwszym okresie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się do 1/2 środków finansowych określonych na dany rok.
1. 
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw gospodarki z przedsiębiorcą.
2.  42
 (uchylony).
3.  43
 Umowa, o której mowa w ust. 1, określa zobowiązania przedsiębiorcy, w tym w szczególności lokalizację, wartość inwestycji, harmonogram realizacji projektu inwestycyjnego, nazwę zakupionej technologii oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Umowa określa także wielkość i przeznaczenie wsparcia finansowego oraz zasady rozliczania wsparcia i przyczyny ewentualnego zwrotu udzielonego wsparcia.
1.  44
 (uchylony).
2. 
Przy ministrze właściwym do spraw gospodarki tworzy się Zespół do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, zwany dalej "Zespołem".
3. 
W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki jako przewodniczący Zespołu oraz wyznaczeni przedstawiciele właściwych ministrów.
4. 
Do zadań Zespołu należy przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii, w formie uchwały, w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji, w szczególności z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w art. 14 ust. 2.
5.  45
 (uchylony).
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki informuje przedsiębiorcę o przyczynach odmowy udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji.
2. 
Przedsiębiorca może zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw gospodarki, o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego do spraw gospodarki następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wniosku o wydanie nowej opinii.
1.  47
 Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje wsparcie finansowe, po dokonaniu oceny spełnienia przez nową inwestycję ogólnych kryteriów, o których mowa w ust. 2.
2. 
Ogólne kryteria udzielania wsparcia finansowego obejmują w szczególności:
1)
lokalizację nowej inwestycji,
2) 48
 wartość nowej inwestycji,
3)
wielkość zatrudnienia,
4) 49
 (uchylony),
5)
wpływ nowej inwestycji na środowisko,
6)
wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu,
7)
poziom innowacyjności technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług,
8)
zgodność nowej inwestycji z kierunkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c).
3. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria udzielania wsparcia finansowego, uwzględniając kryteria określone w ust. 2 oraz mając na względzie ich obiektywność.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i terminy udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego, uwzględniając potrzebę szybkiego i efektywnego jego przekazania.
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje oceny realizacji zobowiązań będących podstawą udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji.
2.  50
W przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań inwestycyjnych zawartych w umowie określonej w art. 12, wykorzystania wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania go nienależnie lub w nadmiernej wysokości, przedsiębiorca obwiązany jest zwrócić wsparcie finansowe wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu:

"Art. 76a. Dotacja celowa może być udzielona przedsiębiorcy albo przedsiębiorcy i gminie, w przypadku dokonywania przez przedsiębiorcę nowej inwestycji, na zasadach określonych w przepisach o finansowym wspieraniu inwestycji."

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ nadzorujący ogłasza na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacje o przedłożeniu przez organ udzielający pomocy projektu decyzji albo umowy niezwłocznie po ich otrzymaniu.";

2)
w art. 30:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stanowisko organu nadzorującego dotyczące pomocy udzielanej na podstawie decyzji albo umowy wyrażone w opinii podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.",

b)
skreśla się ust. 3.
1. 
W 2002 r. wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie miesiąca, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, oraz w terminie od dnia 1 października 2002 r. do dnia 31 października 2002 r.
2. 
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji złożone w miesiącu kalendarzowym następującym po upływie dwóch miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie czterech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

______

1) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

1 Art. 1 zmieniony przez art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
2 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.472) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2006 r.
3 Art. 2 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez art. 50 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

4 Art. 2 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez art. 50 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

5 Art. 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 47 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
6 Art. 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 232 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.05.249.2104) z dniem 1 stycznia 2006 r.
7 Art. 2 ust. 1 pkt 5:

- zmieniony przez art. 50 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

8 Art. 2 ust. 1 pkt 6:

- zmieniony przez art. 50 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

9 Art. 2 ust. 1 pkt 7 uchylony przez art. 60 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
10 Art. 2 ust. 1 pkt 8:

- zmieniony przez art. 50 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

11 Art. 2 ust. 1 pkt 9 uchylony przez art. 60 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
12 Art. 2 ust. 1 pkt 10 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
13 Art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. b) uchylona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
14 Art. 2 ust. 1 pkt 13:

- zmieniony przez art. 50 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

15 Art. 2 ust. 1 pkt 14 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
16 Art. 2 ust. 1 pkt 15:

- dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 25 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.05.179.1484) z dniem 20 października 2005 r.

17 Art. 2 ust. 1 pkt 16 dodany przez art. 60 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
18 Art. 2 ust. 1 pkt 17 dodany przez art. 60 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
19 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
20 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r., z tym że pkt 5 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - zob. art. 5 ustawy zmieniającej.
21 Art. 3 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 60 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
22 Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 60 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
23 Art. 3 pkt 4 zmieniony przez art. 60 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
24 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

25 Art. 4 ust. 1 pkt 7 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U.04.273.2701) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2004 r.
26 Art. 4 ust. 1 pkt 8 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U.04.273.2701) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2004 r.
27 Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U.04.273.2701) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2004 r.
28 Art. 5 zmieniony przez art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
29 Art. 6 zmieniony przez art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
30 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.472) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2006 r.
31 Art. 9 uchylony przez art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
32 Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
33 Art. 10 ust. 1 pkt 9 uchylony przez art. 60 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
34 Art. 10 ust. 1 pkt 12 uchylony przez art. 60 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
35 Art. 10 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U.04.273.2701) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2004 r.
36 Art. 10 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
37 Art. 10 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
38 Art. 10 ust. 2 pkt 5:

- dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.472) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2006 r.

39 Art. 10 ust. 2 pkt 6 dodany przez art. 60 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
40 Art. 10 ust. 2 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U.04.273.2701) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2004 r.
41 Art. 11:

- zmieniony przez art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U.04.273.2701) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2004 r.

42 Art. 12 ust. 2 uchylony przez art. 60 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
43 Art. 12 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

44 Art. 13 ust. 1 uchylony przez art. 60 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
45 Art. 13 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
46 Art. 13a:

- dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

47 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 60 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
48 Art. 14 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U.03.159.1537) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2003 r.
49 Art. 14 ust. 1 pkt 4 uchylony przez art. 60 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.
50 Art. 15 ust. 2:

- zmieniony przez art. 50 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.02.141.1177) z dniem 6 października 2002 r.

- zmieniony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291) z dniem 31 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 232 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.05.249.2104) z dniem 1 stycznia 2006 r.