Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.179.1484

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2008 r.

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej1)

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1. 1

 (uchylony).

Art.  2.

  2  (uchylony).

Rozdział  2

Kredyt technologiczny

Art.  3.

  3  (uchylony).

Art.  4.

  4  (uchylony).

Art.  5.

  5  (uchylony).

Art.  6.

  6  (uchylony).

Art.  7.

  7  (uchylony).

Art.  8.

  8  (uchylony).

Rozdział  3

Fundusz Kredytu Technologicznego

Art.  9.

 W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Kredytu Technologicznego, zwany dalej "Funduszem".

Art.  10.
1. Na Fundusz składają się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej;
2) spłaty rat kapitałowych kredytów technologicznych;
3) prowizje za udzielanie kredytów technologicznych;
4) odsetki od udzielonych kredytów technologicznych;
5) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
7) inne wpływy.
2. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) 9  wypłatę premii technologicznych;
2) pokrywanie kosztów funkcjonowania Funduszu;
3) wynagrodzenie prowizyjne przysługujące Bankowi Gospodarstwa Krajowego w wysokości iloczynu kosztów, o których mowa w pkt 2, i współczynnika 0,1.
Art.  11.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki.
2. Plan finansowy Funduszu określa co najmniej:
1) łączną kwotę, która może być przeznaczona na udzielanie kredytów technologicznych w danym roku;
2) łączną wysokość kwoty, do której przewiduje się umorzenia kredytów technologicznych;
3) przewidywane przychody i wydatki.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębne sprawozdanie finansowe oraz rachunek zysków i strat.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.

Rozdział  4

Status centrum badawczo-rozwojowego

Art.  12. 10

 (uchylony).

Art.  13.

  11  (uchylony).

Art.  14.

  12  (uchylony).

Art.  15.

  13  (uchylony).

Art.  16.

  14  (uchylony).

Art.  17.

  15  (uchylony).

Rozdział  5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  18.

  16  (uchylony).

Art.  19.

  17  (uchylony).

Art.  20.

  18  (uchylony).

Art.  21.

  19  (uchylony).

Art.  22.

  20  (uchylony).

Art.  23.

  21  (uchylony).

Art.  24.

  22  (uchylony).

Art.  25.

  23  (uchylony).

Art.  26.

  24  (uchylony).

Art.  27.

  25  (uchylony).

Art.  28.

  26  (uchylony).

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  29.

  27  (uchylony).

Art.  30.

  28  (uchylony).

Art.  31.

  29  (uchylony).

Art.  32.

  30  (uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
9 Art. 10 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
10 Art. 12 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
11 Art. 13 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
12 Art. 14 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
13 Art. 15 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
14 Art. 16 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
15 Art. 17 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
16 Art. 18 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
17 Art. 19 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
18 Art. 20 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
19 Art. 21 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
20 Art. 22 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
21 Art. 23 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
22 Art. 24 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
23 Art. 25 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
24 Art. 26 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
25 Art. 27 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
26 Art. 28 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
27 Art. 29 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
28 Art. 30 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
29 Art. 31 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
30 Art. 32 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.