Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.179.1484

Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 2008 r.

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej1)

Przepisy ogólne

 (uchylony).

  2  (uchylony).

Kredyt technologiczny

  3  (uchylony).

  4  (uchylony).

  5  (uchylony).

  6  (uchylony).

  7  (uchylony).

  8  (uchylony).

Fundusz Kredytu Technologicznego

 W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Kredytu Technologicznego, zwany dalej "Funduszem".

1.
Na Fundusz składają się:
1)
dotacje celowe z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej;
2)
spłaty rat kapitałowych kredytów technologicznych;
3)
prowizje za udzielanie kredytów technologicznych;
4)
odsetki od udzielonych kredytów technologicznych;
5)
odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
6)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
7)
inne wpływy.
2.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1) 9
 wypłatę premii technologicznych;
2)
pokrywanie kosztów funkcjonowania Funduszu;
3)
wynagrodzenie prowizyjne przysługujące Bankowi Gospodarstwa Krajowego w wysokości iloczynu kosztów, o których mowa w pkt 2, i współczynnika 0,1.
1.
Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki.
2.
Plan finansowy Funduszu określa co najmniej:
1)
łączną kwotę, która może być przeznaczona na udzielanie kredytów technologicznych w danym roku;
2)
łączną wysokość kwoty, do której przewiduje się umorzenia kredytów technologicznych;
3)
przewidywane przychody i wydatki.
3.
Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębne sprawozdanie finansowe oraz rachunek zysków i strat.
4.
Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.

Status centrum badawczo-rozwojowego

 (uchylony).

  11  (uchylony).

  12  (uchylony).

  13  (uchylony).

  14  (uchylony).

  15  (uchylony).

Zmiany w przepisach obowiązujących

  16  (uchylony).

  17  (uchylony).

  18  (uchylony).

  19  (uchylony).

  20  (uchylony).

  21  (uchylony).

  22  (uchylony).

  23  (uchylony).

  24  (uchylony).

  25  (uchylony).

  26  (uchylony).

Przepisy przejściowe i końcowe

  27  (uchylony).

  28  (uchylony).

  29  (uchylony).

  30  (uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
9 Art. 10 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
10 Art. 12 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
11 Art. 13 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
12 Art. 14 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
13 Art. 15 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
14 Art. 16 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
15 Art. 17 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
16 Art. 18 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
17 Art. 19 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
18 Art. 20 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
19 Art. 21 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
20 Art. 22 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
21 Art. 23 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
22 Art. 24 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
23 Art. 25 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
24 Art. 26 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
25 Art. 27 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
26 Art. 28 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
27 Art. 29 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
28 Art. 30 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
29 Art. 31 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.
30 Art. 32 uchylony przez art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 lipca 2008 r.