[Przedłożenie projektu uchwały budżetowej i jego uzasadnienia. Opinia RIO] - Art. 238. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 238. - [Przedłożenie projektu uchwały budżetowej i jego uzasadnienia. Opinia RIO] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 7 grudnia 2022 r.
Art.  238.  [Przedłożenie projektu uchwały budżetowej i jego uzasadnienia. Opinia RIO]
1. 
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:
1)
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
2)
regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. 
Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:
1)
uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
2)
inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.
3. 
Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.