Rozdział 2 - Rodzaje emerytur kapitałowych i zasady nabywania prawa do tych emerytur - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.

Rozdział  2

Rodzaje emerytur kapitałowych i zasady nabywania prawa do tych emerytur

1. 
Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", przysługuje okresowa emerytura kapitałowa.
2. 
Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia.
2a. 
(uchylony).
3. 
Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3a. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:

1)
ukończył 60 lat oraz
2)
kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:

1)
w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;
2)
z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 65. rok życia;
3)
w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie.

(uchylony).

W przypadku gdy członek otwartego funduszu emerytalnego nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 8 pkt 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia środki zewidencjonowane na subkoncie przy ustalaniu wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1 lub art. 24a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.