[Okres przysługiwania i finansowanie okresowej emerytury kapitałowej] - Art. 7. - Emerytury kapitałowe. - Dz.U.2018.926 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Okres przysługiwania i finansowanie okresowej emerytury kapitałowej] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  7.  [Okres przysługiwania i finansowanie okresowej emerytury kapitałowej]
1. 
Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", przysługuje okresowa emerytura kapitałowa.
2. 
Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia.
2a. 
(uchylony).
3. 
Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3a. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).