Art. 128. - [Potwierdzenie własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  128.  [Potwierdzenie własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń]
1. 
Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą.
2. 
W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających emerytowi lub renciście złożenie tego podpisu, istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń przez tego emeryta lub rencistę może potwierdzić własnoręcznym podpisem upoważniona osoba sprawująca faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą.
3. 
Własnoręczność podpisu osób, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdzają nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego.
4. 
Przepis ust. 3 nie narusza przepisów art. 96 ustawy - Prawo o notariacie.
5. 
W razie niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 101 i 134 stosuje się odpowiednio.
6. 
Organ rentowy wypłacający świadczenia, o których mowa w art. 132, osobom zamieszkałym za granicą może potwierdzić istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń, o którym mowa w ust. 1, również poprzez wymianę informacji z właściwą zagraniczną instytucją administracji zabezpieczenia społecznego, w szczególności w formie elektronicznej.