Art. 124. - [Stosowanie przepisów K.p.a. w postępowaniu w sprawach o świadczenia] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  124.  [Stosowanie przepisów K.p.a. w postępowaniu w sprawach o świadczenia]

W postępowaniu w sprawach o świadczenia określone w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.