Art. 54. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  54.
1.
Organami Funduszu są: Zgromadzenie Członków, Rada Funduszu i Zarząd.
2.
Statut Funduszu określa organizację, sposób działania oraz zasady gospodarki finansowej, a w szczególności:
1)
sposób powołania, organizację oraz kadencję organów Funduszu,
2)
zakres kompetencji organów Funduszu,
3)
prawa i obowiązki członków oraz sposób głosowania,
4)
zasady działania Funduszu,
5)
zasady prowadzenia gospodarki finansowej,
6)
zasady uchwalania zmian statutu,
7)
udział w organach Funduszu przedstawicieli zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I (ubezpieczenia na życie) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia w tym dziale.
3.
Statut i jego zmiany sporządza się w formie aktu notarialnego.
4. 105
Organ nadzoru zatwierdza statut i jego zmiany. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek organu nadzoru ogłasza statut lub jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.
5.
W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń przedstawiciel organu nadzoru staje się członkiem Rady Funduszu, do zakończenia procesu związanego z zaspokajaniem roszczeń i świadczeń upadłego zakładu ubezpieczeń. Przedstawiciel może żądać od zarządu informacji i wyjaśnień.
6.
Koszty działalności Funduszu pokrywane są z jego dochodów.
105 Art. 54 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.