Zm.: statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - OpenLEX

Zm.: statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1998.6.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 lutego 1998 r.
w sprawie zmian w statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769, Nr 121, poz. 770 i Nr 139, poz. 934) ogłasza się - na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń - zmiany w statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 41, z 1997 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 19, poz. 86) w brzmieniu ustalonym w załączniku obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

W statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Fundusz jest niepaństwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną";

2)
§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkami Funduszu stają się zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia w dziale I (ubezpieczenia na życie) z dniem ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia w dziale I z tym, że ich członkostwo w Funduszu ustaje z dniem zakończenia wypłat z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez upadły zakład ubezpieczeń.";

3)
w § 6:
a)
ust. 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 51 ust. 2 ustawy,",

b)
w ust. 2 pkt 3 wyraz "zarobionej" zastępuje się wyrazem "zainkasowanej";
4)
w § 9:
a)
pkt 2 i 3 zastępuje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

"2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po wydaniu opinii przez organ nadzoru,",

b)
pkt 6 otrzymuje oznaczenie 5 i następujące brzmienie:

"5) udzielenie Radzie Funduszu i Zarządowi pokwitowania z wykonania przez te organy obowiązków,",

c)
pkt 10 otrzymuje oznaczenie 9 i następujące brzmienie:

"9) zatwierdzanie regulaminu Rady Funduszu i jego zmian,",

d)
dotychczasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie 3, pkt 5 otrzymuje oznaczenie 4, pkt 7-9 otrzymują oznaczenia 6-8, a pkt 11 i 12 otrzymują oznaczenie 10 i 11;
5)
w § 10 wyraz "kwietnia" zastępuje się wyrazem "czerwca";
6)
w § 21:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku ogłoszenia upadłości jednego lub więcej zakładów ubezpieczeń przedstawiciel organu nadzoru staje się członkiem Rady Funduszu do czasu umorzenia ostatniego postępowania upadłościowego.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia w dziale I (ubezpieczenia na życie) skład Rady Funduszu ulega zwiększeniu o dwóch przedstawicieli zakładów ubezpieczeń prowadzących taką działalność, do czasu zakończenia wypłat z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez upadły zakład ubezpieczeń.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członków Rady Funduszu wymienionych ust. 3 powołuje Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu zwołanym w trybie § 11 ust. 3.",

d)
ust. 7 skreśla się;
7)
w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3, w granicach określonych w art. 51 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy,";

8)
w § 39 ust. 2 skreśla się wyrazy "pkt 1";
9)
w § 41:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Fundusz poddaje corocznie badaniu zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz odrębnymi przepisami.",

c)
dodaje się ust. 4:

"4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przedstawiane do zaopiniowania organowi nadzoru do 31 marca każdego roku.";

10)
§ 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Statut i jego zmiany obowiązują od następnego dnia po zatwierdzeniu przez organ nadzoru.";