Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - OpenLEX

Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.3.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1997 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 stycznia 1997 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) ogłasza się, co następuje:

W załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 41) wprowadza się, na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 24 października 1996 r., następujące zmiany:

1)
w § 6:
a)
w ust. 1 pkt 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Ustalenie procentowego udziału w rynku, opracowywane przez Zarząd zatwierdza drugie Zwyczajne Zgromadzenie Członków.",

b)
ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) terminowo dokonywać na rzecz Funduszu wpłat wynikających z art. 53 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.";

2)
w § 9:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu i rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu p wydaniu opinii przez organ nadzoru,"

b)
w pkt 5 wyraz "i Zarządu" skreśla się;
3)
w § 10: wyraz "się" zastępuje się wyrazem "Zarząd";
4)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie istnienia takiej potrzeby.

2. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia przez Radę Funduszu lub co najmniej 1/3 członków Funduszu pisemnego wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad i uzasadnieniem.

3. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.";

5)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Zarząd jest obowiązany:

1) zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem,

2) umieścić na wniosek członka Funduszu określone sprawy w porządku dziennym Zgromadzenia, jeżeli wniosek taki został złożony na co najmniej 20 dni przed terminem Zgromadzenia,

3)
zawiadomić członków Funduszu, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez nadanie listów poleconych o porządku dziennym obrad.";
6)
w § 13:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Rada Funduszu zwołuje Zgromadzenie najpóźniej w terminie 14 dni po upływie 30 dni określonych w § 11 ust. 2 i 3, zawiadamiając jednocześnie członków Funduszu o porządku dziennym obrad.";

7)
w § 23 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Mandat Członka Rady wygasa przed upływem kadencji:

1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,

2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Członków Funduszu,

3) w razie śmierci.

6. Odwołanie Członka Rady przez Zgromadzenie Członków Funduszu przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

7. Przedstawiciel organu nadzoru może być odwołany w każdym czasie przez organ, który go delegował do Rady. W takim przypadku organ nadzoru deleguje jednocześnie do rady innego przedstawiciela.";

7)
w § 28 ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu, sporządzanych w razie upadłości zakładu ubezpieczeń.",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ustalanie wysokości opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, określonego w art. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy."