Zm.: statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - OpenLEX

Zm.: statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.5.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmian w statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189) ogłasza się - na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń - zmiany w statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 41, z 1997 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 19, poz. 86 oraz z 1998 r. Nr 6, poz. 24), w brzmieniu ustalonym w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

W statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po wyrazach "o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62" dodaje się wyrazy "z późniejszymi zmianami";

2) w § 4:

a) w ust. 1 po wyrazach "Członkami Funduszu są" dodaje się wyrazy "krajowe i zagraniczne",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakład ubezpieczeń wymieniony w ust. 1 staje się Członkiem Funduszu z dniem zawarcia pierwszej umowy z ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy. O zawarciu pierwszej umowy zakład ubezpieczeń zawiadamia Fundusz niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty zawarcia takiej umowy.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Członkostwo w Funduszu ustaje z upływem roku kalendarzowego, w którym zakład ubezpieczeń nie zawarł umowy z ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń wymienionego w ust. 1 następuje z dniem:

a) cofnięcia przez Ministra Finansów zezwolenia na prowadzenie przez zakład ubezpieczeń działalności w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy,

b) zarządzenia przez Ministra Finansów likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń,

c) podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji,

d) ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Członkami Funduszu stają się zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia w dziale I (ubezpieczenia na życie) z dniem ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia w dziale I. Członkostwo tych zakładów ubezpieczeń w Funduszu ustaje z dniem zakończenia postępowania upadłościowego. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń następuje z dniem:

a) cofnięcia przez Ministra Finansów zezwolenia na prowadzenie przez zakład ubezpieczeń działalności w zakresie ubezpieczeń,

b) zarządzenia przez Ministra Finansów likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń,

c) podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji,

d) ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.";

3) w § 6:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 w lit. a) wyraz "mają" zastępuje się wyrazem "przysługują" i w ostatnim akapicie wyraz "zbadanego" zastępuje się wyrazem "badanego",

- w pkt 2 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) zaspokajania roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych,

b) gospodarki finansowej Funduszu."

oraz skreśla się lit. c);

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) terminowo dokonywać na rzecz Funduszu wpłat składek wynikających z art. 53 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,",

- w pkt 3 wyraz "dane" zastępuje się wyrazem "informacje";

4) w § 8 w ust. 3 po wyrazach "osobę fizyczną" dodaje się wyrazy "pisemnie", a wyrazy "wypis z rejestru handlowego" zastępuje się wyrazami "wypis z krajowego rejestru sądowego";

5) w § 9:

a) w pkt 1 po wyrazie "zmian" dodaje się wyrazy "oraz wnioskowanie do organu nadzoru o jego zatwierdzenie",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wraz ze sprawozdaniem finansowym, po wydaniu opinii przez organ nadzoru,",

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podejmowanie uchwał w sprawie wyniku finansowego roku obrotowego,",

d) w pkt 4 wyraz "sprawozdań" zastępuje się wyrazami "rocznego sprawozdania";

6) w § 11:

a) w ust. 2 po wyrazach "co najmniej" dodaje się wyraz "przez",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w dziale I, Zarząd zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości.";

7) w § 12:

a) w pkt 2 wyraz "dziennym" zastępuje się wyrazem "obrad",

b) w pkt 3 skreśla się wyraz "dziennym";

8) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Funduszu zwołuje Zgromadzenie Zwyczajne, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w § 10, przy zachowaniu trybu określonego w § 12.",

b) w ust. 2 po wyrazie "Zgromadzenie" dodaje się wyraz "Nadzwyczajne" oraz skreśla się wyraz "dziennym";

9) w § 15:

a) treść § 15 otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest stwierdzane listą obecności przedstawicieli Członków Funduszu wraz z ich podpisami.";

10) w § 16 po wyrazie "wiceprzewodniczący" dodaje się wyrazy "lub Członek Rady";

11) w § 17 po wyrazie "Przewodniczący" dodaje się wyraz "Zgromadzenia";

12) skreśla się § 18;

13) § 19 otrzymuje oznaczenie § 18 i:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgromadzenie podejmuje decyzje, w sprawach objętych porządkiem obrad, w formie uchwał.",

b) w ust. 2 po wyrazach "Uchwały w sprawie" dodaje się wyrazy "przyjęcia lub zmiany";

14) § 20 otrzymuje oznaczenie § 19 i:

a) w ust. 1 wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do protokołu Zgromadzenia należy dołączyć:

1) dowody powiadomienia Członków Funduszu o zwołaniu Zgromadzenia,

2) listę obecności z podpisami przedstawicieli Członków Funduszu,

3) pełnomocnictwa udzielone przez Członków Funduszu, chyba że zachowują ważność pełnomocnictwa wcześniej złożone,

4) wypisy z krajowego rejestru sądowego,

5) materiały, które zgodnie z porządkiem obrad były przedłożone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie,

6) głosy złożone do protokołu na piśmie.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Protokół podpisuje przewodniczący Zgromadzenia i protokolant, a w przypadkach określonych w ust. 1 przewodniczący Zgromadzenia i notariusz."

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Protokoły Zgromadzeń Zarząd przesyła do wiadomości wszystkim Członkom Funduszu w terminie 30 dni od daty odbycia Zgromadzenia.";

15) § 21 otrzymuje oznaczenie § 20 i:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skład Rady Funduszu ulega zwiększeniu:

1) w przypadku ogłoszenia upadłości jednego lub więcej zakładów ubezpieczeń - przedstawiciel organu nadzoru staje się członkiem Rady Funduszu do czasu zakończenia procesu związanego z zaspokajaniem roszczeń i świadczeń upadłego zakładu ubezpieczeń,

2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I (ubezpieczenia na życie), o dwóch przedstawicieli zakładów ubezpieczeń prowadzących taką działalność, do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.",

b) skreśla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 3 i brzmienie:

"3. Członków Rady Funduszu wymienionych w ust. 2 pkt 2 powołuje Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu zwołanym w trybie § 11 ust. 3 lub § 13 ust. 2.",

d) ust. 5 otrzymuje oznaczenie ust. 4 i po wyrazach "zwykłą większością głosów" dodaje się przecinek oraz wyrazy "w obecności co najmniej 50% Członków Rady",

e) ust. 6 otrzymuje oznaczenie ust. 5;

16) § 22 otrzymuje oznaczenie § 21 i wyraz "8" zastępuje się wyrazem "6";

17) § 23 otrzymuje oznaczenie § 22 i brzmienie:

"§ 22. 1. Mandat członka Rady trwa 3 lata. Ograniczenie to nie dotyczy Członka Rady - przedstawiciela organu nadzoru.

2. Mandat Członka Rady wygasa przed upływem kadencji:

1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,

2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Członków Funduszu,

3) w razie śmierci,

4) w razie ogłoszenia upadłości lub przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń, którego był członkiem władz statutowych.

3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka niż w okresie określonym w ust. 1, uzupełnienie składu Rady Funduszu następuje poprzez wybór członka do końca okresu, na który przypadał mandat.

4. Odwołanie członka Rady przez Zgromadzenie Członków Funduszu przed upływem kadencji następuje na wniosek Członka Funduszu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

5. Skład Rady Funduszu podlega uzupełnieniu na pierwszym Zgromadzeniu po dacie wygaśnięcia mandatu członka Rady.

6. Członek Rady, będący przedstawicielem organu nadzoru, może być odwołany w każdym czasie przez organ, który go delegował do Rady. W takim przypadku organ nadzoru deleguje jednocześnie do Rady innego przedstawiciela.";

18) § 24 otrzymuje oznaczenie § 23 i w ust. 2:

a) wyraz "zdanie" zastępuje się wyrazem "zdania",

b) wyrazy "Protokoły są podpisywane" zastępuje się wyrazami "Protokół jest podpisywany";

19) § 25 otrzymuje oznaczenie § 24 i w ust. 1 wyrazy "połowy osób wchodzących w skład Rady Funduszu" zastępuje się wyrazami "50% Członków Rady Funduszu";

20) § 26 i § 27 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 25 i § 26;

21) § 28 otrzymuje oznaczenie § 27 i ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do kompetencji Rady Funduszu należy:

1) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Funduszu,

2) rozpatrywanie i rekomendowanie Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań Funduszu,

3) uchwalanie regulaminu Rady Funduszu,

4) ustalanie warunków i trybu postępowania przy umarzaniu wierzytelności Funduszu,

5) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu, sporządzanych w razie upadłości zakładu ubezpieczeń,

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,

8) określanie zasad wynagradzania Prezesa i pozostałych członków Zarządu,

9) rozpatrywanie i rekomendowanie Zgromadzeniu Członków wniosku Zarządu w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń w trybie art. 53 ust. 2 ustawy,

10) ustalanie wysokości opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, określonego w art. 4 ustawy,

11) ustalanie zasad i polityki lokacyjnej Funduszu,

12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.";

22) § 29 otrzymuje oznaczenie § 28 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata od dnia powołania i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Funduszu za ostatni rok obrotowy.";

23) § 30 otrzymuje oznaczenie § 29 i:

a) w ust. 2 wyraz "decyzji" zastępuje się wyrazem "kompetencji",

b) wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zarząd określa strukturę organizacyjną Funduszu.",

c) dotychczasowe ust. 3 i ust. 4 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 4 i ust. 5;

24) § 31 otrzymuje oznaczenie § 30;

25) § 32 otrzymuje oznaczenie § 31 i brzmienie:

"§ 31. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnieni są działający łącznie dwaj Członkowie Zarządu.

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im przez Zarząd umocowania.";

26) § 33 otrzymuje oznaczenie § 32 i w ust. 2 wyrazy "§ 24" zastępuje się wyrazami "§ 23";

27) § 34 otrzymuje oznaczenie § 33 i skreśla się wyraz "umownych";

28) skreśla się § 35;

29) § 36 otrzymuje oznaczenie § 34 i:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie rocznych planów finansowych, sporządzanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Funduszu.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "wynikające z ustawy";

30) § 37 otrzymuje oznaczenie § 35 i brzmienie:

"§ 35. Dochodami Funduszu są:

1) wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy,

2) dochody z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych w art. 61-64 ustawy,

3) dochody z tytułu opłat przewidzianych w art. 90e ust. 1 z zastrzeżeniem art. 90e ust. 3 ustawy,

4) wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I (ubezpieczenia na życie) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie,

5) dochody z tytułu roszczeń regresowych,

6) inne dochody.";

31) § 38 otrzymuje oznaczenie § 36 i:

a) w pkt 2 wyrazy "w art. 51 ust. 4 ustawy" zastępuje się wyrazami "w art. 51 ust. 4 i 7 ustawy",

b) w pkt 3 wyrazy "Biura Zarządu i organów Funduszu" zastępuje się wyrazami "Funduszu",

c) w pkt 4 po wyrazie "inne" dodaje się wyraz "koszty";

32) § 39 i § 40 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 37 i § 38 i brzmienie:

"§ 37. 1. Fundusz tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy, tworzony z wyniku finansowego roku obrotowego na pokrycie wydatków określonych w § 36,

2) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich tworzenia wynika z obowiązujących przepisów.

2. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy, o których mowa w ust. 1, określają obowiązujące przepisy.

§ 38. 1. Zarząd bieżąco dokonuje oceny ekonomiczno-finansowej Funduszu i w razie potrzeby wnioskuje do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o ustalenie procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń - Członków Funduszu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Zarząd przedkłada do zaopiniowania Radzie Funduszu, następnie Zgromadzeniu Członków, a po akceptacji Zgromadzenia występuje do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, który w sprawie tej wydaje stosowne rozporządzenie.";

33) wprowadza się § 39-§ 40 w brzmieniu:

"§ 39. 1. W przypadku ogłoszenia upadłości lub zaistnienia stanów, o których mowa w art. 51 ust. 4 pkt 1 i ust. 7 ustawy, Zarząd Funduszu dokonuje oceny ekonomiczno-finansowej Funduszu i w przypadku, gdy posiadane przez Fundusz środki nie wystarczają na zaspokojenie wszelkich roszczeń, kierowanych wobec Funduszu, występuje do organu nadzoru z wnioskiem o zwiększenie procentu składki, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń - Członków Funduszu.

2. Wystąpienie do organu nadzoru wymaga uprzedniej akceptacji wniosku przez Radę Funduszu.

§ 40. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w dziale 1, wpłaty składek, wnoszone zgodnie z art. 57 ustawy na rzecz Funduszu przez zakłady ubezpieczeń, dokonywane są na wyodrębniony rachunek, z którego Fundusz zaspokaja roszczenia wynikające z art. 51 ust. 4 pkt 2 ustawy.";

34) § 41 otrzymuje brzmienie:

"§ 41. 1. Fundusz prowadzi rachunkowość zgodnie z zakładowym planem kont ustalonym przez Zarząd.

2. Zarząd Funduszu sporządza, w formie pisemnej na koniec roku obrotowego, roczne sprawozdanie z działalności Funduszu i sprawozdanie finansowe, w terminie do dnia 25 marca następnego roku obrotowego i niezwłocznie przedstawia do przyjęcia Radzie Funduszu.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, bada podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, określony w odrębnych przepisach.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 wraz z opinią biegłego rewidenta, Zarząd przedstawia do zaopiniowania organowi nadzoru w terminie do dnia 31 marca następnego roku, po przyjęciu ich przez Radę Funduszu.

5. Sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, wraz z opinią biegłego rewidenta, a także opinią organu nadzoru, zatwierdzane są na najbliższym Zgromadzeniu Członków Funduszu.";

35) § 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. Fundusz przejął prawa i obowiązki oraz majątek i pełną dokumentację Funduszu Ochrony Ubezpieczonych na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.";

36) § 43 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. Roszczenia osób uprawnionych do odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia w ZU Westa SA i ZU Westa Life SA zaspokajane są według zasad obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.";

37) po § 43 wprowadza się oznaczenie "Rozdział VI Postanowienia końcowe";

38) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Statut obowiązuje od następnego dnia po jego zatwierdzeniu przez organ nadzoru.";

39) skreśla się § 45.