Art. 119. - [Zlecanie przeprowadzenia kontroli] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.991 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2023 r. do: 25 marca 2024 r.
Art.  119.  [Zlecanie przeprowadzenia kontroli]
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 118:
1)
wojewodom;
2)
konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia;
3)
jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne przeprowadzenie jednorazowej kontroli, o której mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2:
1)
organom samorządów zawodów medycznych;
2)
medycznym towarzystwom naukowym;
3)
uczelniom medycznym;
4)
instytutom badawczym;
5)
specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny.
3. 
Kontrola zlecana podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1-4, przeprowadzana jest przez osoby wykonujące zawód medyczny. Do kontroli zlecanej wojewodzie stosuje się art. 111 ust. 5.
4. 
Osobie przeprowadzającej kontrolę na podstawie ust. 1 i 2 przysługują uprawnienia określone odpowiednio w art. 118 ust. 2 lub 3.
5. 
Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności określenie terminu przeprowadzenia kontroli oraz wysokości wynagrodzenia za jej przeprowadzenie.