Dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i legitymacja doktoranta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1422

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 5 lipca 2023 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
niezbędne elementy dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, sposób sporządzania duplikatów i odpisów tych dyplomów oraz dokonywania w nich sprostowań i zmian danych osobowych;
2)
wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności;
3)
sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
4)
wysokość i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, oraz wysokość opłaty za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, a także odpisu tych dyplomów, w tym w języku obcym.
Dyplom doktorski zawiera następujące niezbędne elementy:
1)
nazwę dokumentu: "dyplom doktorski";
2)
nazwę i siedzibę podmiotu, który nadał stopień doktora, zwanego dalej "podmiotem doktoryzującym";
3)
godło lub logo podmiotu doktoryzującego;
4)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
5)
tytuł rozprawy doktorskiej;
6)
określenie nadanego stopnia naukowego (doktor nauk) albo stopnia w zakresie sztuki (doktor sztuki) oraz wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, a w przypadku, o którym mowa w art. 177 ust. 2 zdanie drugie i art. 177 ust. 6 ustawy - dziedziny nauki;
7)
datę nadania stopnia doktora;
8)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej;
9)
wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu doktoryzującego;
10)
oznaczenie miejscowości wydania dyplomu i datę wydania dyplomu;
11)
znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Dyplom habilitacyjny zawiera następujące niezbędne elementy:
1)
nazwę dokumentu: "dyplom habilitacyjny";
2)
nazwę i siedzibę podmiotu, który nadał stopień doktora habilitowanego, zwanego dalej "podmiotem habilitującym";
3)
godło lub logo podmiotu habilitującego;
4)
imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
5)
określenie osiągnięcia naukowego albo artystycznego stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
6)
określenie nadanego stopnia naukowego (doktor habilitowany nauk) albo stopnia w zakresie sztuki (doktor habilitowany sztuki) oraz wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej;
7)
datę nadania stopnia doktora habilitowanego;
8)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej;
9)
wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu habilitującego;
10)
oznaczenie miejscowości wydania dyplomu i datę wydania dyplomu.
Odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się, umieszczając na druku tego dyplomu:
1)
oznaczenie "ODPIS" albo "ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT" - nad nazwą dokumentu;
2)
informacje umieszczone na dyplomie;
3)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu wydającego odpis albo osoby przez niego upoważnionej;
4)
pieczęć urzędową podmiotu wydającego odpis;
5)
oznaczenie miejscowości sporządzenia odpisu i datę sporządzenia odpisu.
1. 
Duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się, umieszczając na druku dyplomu, według wzoru obowiązującego w dacie wydania dyplomu w podmiocie, który wydał ten dyplom:
1)
oznaczenie "DUPLIKAT" - nad nazwą dokumentu;
2)
wyrazy "oryginał podpisany przez" oraz imię i nazwisko osoby, która podpisała oryginał dyplomu;
3)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu wydającego duplikat albo osoby przez niego upoważnionej;
4)
pieczęć urzędową podmiotu wydającego duplikat;
5)
oznaczenie miejscowości sporządzenia duplikatu i datę sporządzenia duplikatu.
2. 
W przypadku braku druku, o którym mowa w ust. 1, duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się na druku umożliwiającym uwzględnienie na duplikacie informacji umieszczonych na oryginale dyplomu.
Sprostowania dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, ich duplikatów oraz odpisów, a także zmiany danych osobowych w tych dokumentach dokonuje się przez:
1)
skreślenie nieprawidłowych danych i wpisanie nad nimi poprawnych danych oraz umieszczenie na dokumencie, uprzednio złożonym w podmiocie, który go wydał:
a)
adnotacji o sprostowaniu albo o zmianie danych osobowych,
b)
pieczątki imiennej i podpisu osoby dokonującej sprostowania albo zmiany danych osobowych,
c)
oznaczenia miejscowości i daty sprostowania albo dokonania zmiany danych osobowych;
2)
wydanie nowego dokumentu i dołączenie do akt posiadacza dyplomu dokumentów, które zostały sprostowane albo w których zostały zmienione dane osobowe.
1. 
Wzór legitymacji doktoranta jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się przez coroczną aktualizację danych w układzie elektronicznym i umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach na legitymacji. Opis hologramu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:
1)
podpisu osoby uwierzytelniającej dokument;
2)
pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy albo Polskiej Akademii Nauk;
3)
oznaczenia miejscowości i daty uwierzytelnienia;
4)
klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej, którą jest opatrzony ten dokument.
2. 
Uwierzytelniane dokumenty wielostronicowe zszywa się i w miejscach zszycia opatruje się pieczęcią urzędową podmiotu, który je wydał, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.
1. 
Za uwierzytelnienie dokumentu, o którym mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy:
1)
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
2)
urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy - w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez ministra nadzorującego instytut badawczy;
3)
Kancelarii Polskiej Akademii Nauk - w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
Za wydanie:
1)
odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę w wysokości:
a)
60 zł - za odpis w języku polskim,
b)
80 zł - za odpis w języku obcym;
2)
duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 90 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI DOKTORANTA

wzór

Opis:

1.
Legitymacja doktoranta jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja doktoranta może zawierać również inne interfejsy, w tym interfejs bezstykowy.
2.
Blankiet legitymacji doktoranta jest wykonany z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810; właściwości i odporność są potwierdzane badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3.
Poddruk blankietu legitymacji doktoranta, wykonany w technice offsetowej w standardzie 5+4 (CMYK i Pantone 5483 na awersie oraz CMYK na rewersie) w kolorach błękitnym i niebieskim, jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) są nanoszone następujące elementy:
1)
tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK;
2)
na awersie: zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu gwiaździstego wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone 5483, o przezroczystości 70%, umieszczone na pasie o szerokości 27 mm przebiegającym wzdłuż prawego boku legitymacji w odległości 1,5 mm od krawędzi, na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym na zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji;
3)
na awersie: napis "LEGITYMACJA DOKTORANTA" wykonany w technice mikrodruku, na białym pasku o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji, w kolorze czarnym;
4)
na awersie: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,1 mm i napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym, w lewym górnym rogu legitymacji;
5)
napisy:
a)
"LEGITYMACJA DOKTORANTA" wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 11,28 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 10,7 mm od górnej krawędzi legitymacji,
b)
"DOCTORAL CANDIDATE CARD" wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 14 mm od górnej krawędzi legitymacji,
c)
"Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:", "PESEL:" wykonane krojem Switzerland Condensed o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym, justowane do prawej strony; pozycjonowanie: na awersie, linia justowania - 20 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu - 48 mm od górnej krawędzi legitymacji,
d)
"Poświadcza uprawnienia do korzystania - do ukończenia 35. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów." wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na rewersie, tekst centrowany, oś justowania - 24 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu - 47 mm od górnej krawędzi legitymacji,
e)
numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami rejestru PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną liczbą kontrolną);
6)
na awersie: białe pole przeznaczone na zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm, w odległości 5 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi legitymacji, i 23,5 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi legitymacji;
7)
na rewersie: 5 pól o wymiarach 8 x 9 mm wyodrębnionych białymi liniami, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 5 wykonanymi krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 5 pkt, w kolorze białym;
8)
na rewersie: białe pole o wymiarach 30 x 21 mm przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego.
4.
W procesie personalizacji legitymacji doktoranta są nanoszone w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:
1)
kolorowe zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm,

w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;

2)
nazwa podmiotu wydającego legitymację wykonana krojem Arial Narrow Bold

o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym, w maksymalnie trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, justowanie prawe; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie"; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu;

3)
imię (do 30 znaków), nazwisko doktoranta (do 40 znaków), wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, justowanie lewe; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie", w kolorze czarnym; data wydania, numer legitymacji, numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami rejestru PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną liczbą kontrolną) wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym, justowanie lewe; pozycjonowanie: 2 mm w prawo od napisów: "Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:", "PESEL:";
4)
kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym; kod kreskowy nie może zawierać innych danych osobowych doktoranta niż określone w ppkt 3.
5.
W układzie scalonym elektronicznej karty procesorowej, zwanej dalej "kartą", są zapisywane dane, których struktura jest zgodna z normą ISO/IEC 7816-4.
6.
Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną mają strukturę zgodną z APDU (Application Protocol Data Unit) określoną w normie ISO/IEC 7816-4.
7.
Legitymacja doktoranta zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELD oraz dwa pliki potomne: EF.CERT i EF.ELD. Plik DF.SELD jest dostępny za pomocą polecenia SELECT FILE bezpośrednio po resecie karty.
8.
Dane związane z legitymacją doktoranta są zlokalizowane w pliku dedykowanym DF.SELD. Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) jest zgodny z identyfikatorem zarejestrowanym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zgodnie z normą ISO/IEC 7816-5+A1. Własne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX) dla legitymacji doktoranta jest równe "01 02" (zapis w systemie szesnastkowym).
9.
Plik DF.SELD jest dostępny bezpośrednio po resecie karty za pomocą polecenia wyboru, którego parametrem jest pełna nazwa tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem).
10.
Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELD są dwa pliki o przezroczystej strukturze binarnej:
1)
plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze "00 01" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, w którym:
a)
w polu "właściciel certyfikatu" w atrybucie "nazwa powszechna" zawarto sformułowanie: "osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta"; w polu tym znajdują się również następujące atrybuty: "nazwa organizacji", "nazwa województwa", "nazwa miejscowości" i "adres", które dotyczą podmiotu wydającego legitymację doktoranta,
b)
znajduje się krytyczne rozszerzenie "deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego" (ang. qcStatements) wskazujące, że właściciel certyfikatu, składając podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą tego certyfikatu, działa jako przedstawiciel osoby prawnej - podmiotu wydającego legitymację doktoranta;
2)
plik EF.ELD o dwubajtowym identyfikatorze "00 02" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:
a)
format podpisanej wiadomości to "podpis elektroniczny" (ang. Basic Electronic Signature), w którym eContentType wewnątrz struktury SignedData zawiera id-SELDInfo o następującym identyfikatorze obiektu: id-SELDInfo OBJECT IDENTIFIER::= iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) gov(101) moneas(4) pki(1) seld(2) 1,
b)
podpisywane dane (SELDInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData i mają następującą składnię:
SELDInfo::= SEQUENCE
wersjaINTEGER v1(1)
numerSeryjnyUkladuPrintableString (SIZE (8..16)),
nazwaPodmiotuWydajacegoLegitymacjeUTF8String (SIZE (1..128)),
nazwiskoDoktorantaSEQUENCE OF

UTF8String (SIZE (1..28)),

imionaDoktorantaSEQUENCE OF

UTF8String (SIZE (1..24)),

numerLegitymacjiPrintableString (SIZE (1..16)),
numerEdycjiPrintableString (SIZE (1)),
numerPeselPrintableString (SIZE (11)),
dataWaznosciGeneralizedTime

określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy interpretować następująco:

-
wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych w legitymacji doktoranta,
-
numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego, zapisany w formacie heksadecymalnym; w momencie tworzenia podpisu aplikacja podpisująca dokonuje jego odczytu z układu elektronicznego legitymacji doktoranta,
-
nazwaPodmiotuWydajacegoLegitymacje to nazwa uczelni albo instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, albo instytutu badawczego, albo międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, albo nazwa - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
-
nazwiskoDoktoranta to dana zgodna z daną zawartą w dowodzie osobistym lub paszporcie doktoranta,
-
imionaDoktoranta to dane zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub paszporcie doktoranta,
-
numerLegitymacji,
-
numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji doktoranta o tym samym numerze; pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą A, kolejne literami B, C, D...,
-
numerPesel to numer PESEL doktoranta,
-
dataWaznosci to data, po której upływie dana legitymacja doktoranta traci ważność; jest modyfikowana co rok,
c)
w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane, atrybuty:
-
obligatoryjne według specyfikacji technicznej ETSI TS 101 733 oraz
-
dodatkowe: "deklarowany czas złożenia podpisu" (ang. signing-time), zawierający czas złożenia podpisu kodowany zgodnie z typem GeneralizedTime; czas ten jest nie wcześniejszy niż 15 miesięcy od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b, oraz "rodzaj zobowiązania" zawierający identyfikator obiektu:

commitmentType OBJECT IDENTIFIER::=iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5,

wskazujący, że podpisujący zaaprobował podpisywane dane.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS HOLOGRAMU

1.
Rozmiar: 10 mm (szerokość) x 9 mm (wysokość).
2.
Hologram z funkcją autodestrukcji; przy próbie odklejenia niszczy się w sposób widoczny.
3.
Data ważności w formacie: XX-XX-XX, numer kolejny w formacie: XXXXX oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej naniesione w sposób trwały i nieusuwalny techniką grawerowania laserowego albo równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej trójwarstwowego hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2021 r. poz. 676), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 212).