Dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i legitymacja doktoranta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.676 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
niezbędne elementy dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego;
2)
sposób sporządzania duplikatów i odpisów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych oraz dokonywania w nich sprostowań i zmian danych osobowych;
3)
wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności;
4)
sposób uwierzytelniania dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych oraz duplikatów i odpisów tych dyplomów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
5)
wysokość i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych oraz duplikatów i odpisów tych dyplomów;
6)
wysokość opłaty za wydanie duplikatu i odpisu dyplomu doktorskiego oraz dyplomu habilitacyjnego, w tym odpisu w języku obcym.
Dyplom doktorski zawiera następujące niezbędne elementy:
1)
nazwę dokumentu: "dyplom doktorski";
2)
nazwę i siedzibę podmiotu, który nadał stopień doktora, zwanego dalej "podmiotem doktoryzującym";
3)
godło lub logo podmiotu doktoryzującego;
4)
imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu doktorskiego;
5)
tytuł rozprawy doktorskiej;
6)
nazwę nadanego stopnia doktora (doktor nauk albo doktor sztuki) oraz wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, a w przypadku, o którym mowa w art. 177 ust. 2 zdanie drugie i art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dziedziny nauki;
7)
datę nadania stopnia doktora;
8)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej;
9)
wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu doktoryzującego;
10)
miejscowość i datę wydania dyplomu;
11)
znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) dla kwalifikacji pełnej na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Dyplom habilitacyjny zawiera następujące niezbędne elementy:
1)
nazwę dokumentu: "dyplom habilitacyjny";
2)
nazwę i siedzibę podmiotu, który nadał stopień doktora habilitowanego, zwanego dalej "podmiotem habilitującym";
3)
godło lub logo podmiotu habilitującego;
4)
imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu habilitacyjnego;
5)
określenie osiągnięcia naukowego albo artystycznego stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
6)
nazwę nadanego stopnia doktora habilitowanego (doktor habilitowany nauk albo doktor habilitowany sztuki) ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej;
7)
datę nadania stopnia doktora habilitowanego;
8)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej;
9)
wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu habilitującego;
10)
miejscowość i datę wydania dyplomu.
1. 
Odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się na druku dyplomu, na którym sporządzono dyplom.
2. 
Na odpisie dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego umieszcza się:
1)
oznaczenie "ODPIS" albo "ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT" - nad nazwą dokumentu;
2)
informacje umieszczone na dyplomie;
3)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu wydającego odpis albo osoby przez niego upoważnionej;
4)
pieczęć urzędową podmiotu wydającego odpis;
5)
miejscowość i datę sporządzenia odpisu.
1. 
Duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się na druku dyplomu, według wzoru obowiązującego w podmiocie, który wydał ten dyplom, w dacie wydania dyplomu.
2. 
W przypadku braku druku, o którym mowa w ust. 1, duplikat sporządza się na przygotowanym druku umożliwiającym uwzględnienie na duplikacie informacji umieszczonych na oryginale dyplomu.
3. 
Na duplikacie umieszcza się:
1)
oznaczenie "DUPLIKAT" - nad nazwą dokumentu;
2)
wyrazy "oryginał podpisany przez" oraz imię i nazwisko osoby, która podpisała oryginał dyplomu;
3)
pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu wydającego duplikat albo osoby przez niego upoważnionej;
4)
pieczęć urzędową podmiotu wydającego duplikat;
5)
miejscowość i datę sporządzenia duplikatu.
1. 
W celu sprostowania dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, ich duplikatów oraz odpisów, a także zmiany danych osobowych w tych dokumentach, posiadacz dyplomu składa dokument w podmiocie, który go wydał.
2. 
Sprostowanie dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, ich duplikatów oraz odpisów, a także zmiana danych osobowych w tych dokumentach polega na:
1)
skreśleniu nieprawidłowych danych i wpisaniu nad nimi poprawnych danych oraz umieszczeniu na dokumencie:
a)
adnotacji o sprostowaniu albo zmianie danych osobowych,
b)
pieczątki imiennej i podpisu osoby dokonującej sprostowania albo zmiany danych osobowych,
c)
miejscowości i daty sprostowania albo dokonania zmiany danych osobowych oraz
2)
wydaniu nowego dokumentu.
3. 
Dokumenty, które zostały sprostowane lub w których zostały zmienione dane osobowe, w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot dokonujący sprostowania albo zmiany danych osobowych dołącza do akt posiadacza dyplomu.
1. 
Wzór legitymacji doktoranta stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się raz w roku przez aktualizację danych w układzie elektronicznym i umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach na legitymacji. Opis hologramu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Uwierzytelnienia dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz ich duplikatów i odpisów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:
1)
klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej, którą jest opatrzony ten dokument;
2)
podpisu osoby uwierzytelniającej;
3)
pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy albo Polskiej Akademii Nauk;
4)
miejscowości i daty uwierzytelnienia.
1. 
Za uwierzytelnienie dokumentu, o którym mowa w § 8, pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy:
1)
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
2)
urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy - w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez ministra nadzorującego instytut badawczy;
3)
Kancelarii Polskiej Akademii Nauk - w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
Za wydanie:
1)
odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę w wysokości:
a)
60 zł - za odpis w języku polskim,
b)
80 zł - za odpis w języku obcym;
2)
duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 90 zł.
1. 
Legitymacje doktoranta, których ważność skończyła się w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 11 marca 2020 r. i nie została potwierdzona przed dniem 12 marca 2020 r., są ważne do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. 
Legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI DOKTORANTA

wzór

Opis:

1.
Legitymacja doktoranta jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja doktoranta może zawierać również inne interfejsy, w tym interfejs bezstykowy.
2.
Blankiet legitymacji doktoranta jest wykonany z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810; właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3.
Poddruk blankietu legitymacji doktoranta, wykonany w technice offsetowej w standardzie 5+4 (CMYK i Pantone 5483 na awersie oraz CMYK na rewersie) w kolorach błękitnym i niebieskim, jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:
1)
tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK;
2)
na awersie zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu gwiaździstego wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone 5483, o przezroczystości 70%, umieszczone na pasie o szerokości 27 mm przebiegającym wzdłuż prawego boku legitymacji w odległości 1,5 mm od krawędzi, na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym na zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji;
3)
na awersie napis "LEGITYMACJA DOKTORANTA" wykonany w technice mikrodruku, na białym pasku o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji, w kolorze czarnym;
4)
na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,1 mm i napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym, w lewym górnym rogu legitymacji;
5)
napisy:
a)
"LEGITYMACJA DOKTORANTA" wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 11,28 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 10,7 mm od górnej krawędzi legitymacji,
b)
"DOCTORAL CANDIDATE CARD" wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 14 mm od górnej krawędzi legitymacji,
c)
"Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:", "PESEL:" wykonane krojem Switzerland Condensed o wielkości 7 pkt w kolorze czarnym, justowane do prawej strony; pozycjonowanie: na awersie, linia justowania - 20 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu: 48 mm od górnej krawędzi legitymacji,
d)
"Poświadcza uprawnienia do korzystania - do ukończenia 35. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów." wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym; pozycjonowanie: na rewersie tekst centrowany, oś justowania 24 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu 47 mm od górnej krawędzi legitymacji,
e)
numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną cyfrą kontrolną);
6)
na awersie białe pole przeznaczone na zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm, w odległości 5 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi legitymacji, i 23,5 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi legitymacji;
7)
na rewersie 5 pól o wymiarach 8 x 9 mm oznaczonych białymi liniami, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 5 wykonanymi krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 5 pkt, w kolorze białym;
8)
na rewersie białe pole o wymiarach 30 x 21 mm przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego.
4.
W procesie personalizacji legitymacji doktoranta nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:
1)
kolorowe zdjęcie doktoranta - posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
2)
nazwa podmiotu wydającego legitymację wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt, w maksymalnie trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, justowanie prawe; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie"; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym;
3)
imię (do 30 znaków), nazwisko (do 40 znaków), wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, justowanie lewe; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie", w kolorze czarnym; data wydania, numer legitymacji, numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną cyfrą kontrolną) wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym; justowanie lewe, pozycjonowanie: 2 mm w prawo od napisów: "Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:", "PESEL:";
4)
kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym; kod kreskowy nie może zawierać innych danych osobowych doktoranta niż określone w ppkt 3.
5.
W układzie scalonym karty są zapisywane dane, których struktura jest zgodna z normą ISO/IEC 7816-4.
6.
Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.
7.
Legitymacja doktoranta zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELD oraz dwa pliki potomne: EF.CERT i EF.ELD. Plik DF.SELD jest dostępny za pomocą polecenia SELECT FILE bezpośrednio po resecie karty.
8.
Dane związane z legitymacją doktoranta powinny być zlokalizowane w pliku dedykowanym DF.SELD. Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) jest zgodny z identyfikatorem zarejestrowanym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zgodnie z normą ISO/IEC 7816-5+A1. Własne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX) dla legitymacji doktoranta jest równe "01 02" (zapis w systemie szesnastkowym).
9.
Plik DF.SELD musi być dostępny bezpośrednio po resecie karty elektronicznej za pomocą polecenia wyboru, którego parametrem jest pełna nazwa tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem).
10.
Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELD są dwa pliki o przezroczystej strukturze binarnej:
1)
plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze "00 01" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, w którym:
a)
w polu "właściciel certyfikatu" w atrybucie "nazwa powszechna" zawarto sformułowanie: "osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta"; w polu tym znajdują się również następujące atrybuty: "nazwa organizacji", "nazwa województwa", "nazwa miejscowości" i "adres", które dotyczą podmiotu wydającego legitymację,
b)
znajduje się krytyczne rozszerzenie "deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego" (ang. qcStatements) wskazujące, że właściciel certyfikatu, składając podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu, działa jako przedstawiciel osoby prawnej - podmiotu wydającego legitymację;
2)
plik EF.ELD o dwubajtowym identyfikatorze "00 02" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:
a)
format podpisanej wiadomości to "podstawowy podpis elektroniczny" (ang. Basic Electronic Signature), w którym eContentType wewnątrz struktury SignedData zawiera id-SELDInfo o następującym identyfikatorze obiektu: id-SELDInfo OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) gov(101) moneas(4) pki(1) seld(2) 1,
b)
podpisywane dane (SELDInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData i mają następującą składnię:
SELDInfo ::= SEQUENCE
wersjaINTEGER v1(1)
numerSeryjnyUkladuPrintableString (SIZE (8..16)),
nazwaPodmiotuWydajacegoLegitymacjeUTF8String (SIZE (1..128)),
nazwiskoDoktorantaSEQUENCE OF
UTF8String (SIZE (1..28)),
imionaDoktorantaSEQUENCE OF
UTF8String (SIZE (1..24)),
numerLegitymacjiPrintableString (SIZE (1..16)),
numerEdycjiPrintableString (SIZE (1)),
numerPeselPrintableString (SIZE (11)),
dataWaznosciGeneralizedTime

określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy interpretować następująco:

-
wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych w legitymacji doktoranta,
-
numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego zapisany w formacie heksadecymalnym; w momencie tworzenia podpisu aplikacja podpisująca dokonuje jego odczytu z układu elektronicznego legitymacji,
-
nazwaPodmiotuWydajacegoLegitymacje to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni albo instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk albo instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnych ustaw działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
-
nazwiskoDoktoranta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu doktoranta,
-
imionaDoktoranta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu doktoranta,
-
numerLegitymacji,
-
numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze legitymacji; pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą A, kolejne literami B, C, D...,
-
numerPesel to numer z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności doktoranta,
-
dataWaznosci to data, po upływie której dana legitymacja doktoranta traci ważność; jest modyfikowana co rok,
c)
w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane atrybuty:
-
atrybuty obligatoryjne według specyfikacji technicznej ETSI TS 101 733 oraz
-
atrybuty dodatkowe: "deklarowany czas złożenia podpisu" (ang. signing-time), zawierający czas złożenia podpisu kodowany zgodnie z typem GeneralizedTime; czas ten nie może być wcześniejszy niż 15 miesięcy od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b, oraz "rodzaj zobowiązania" zawierający identyfikator obiektu:

commitmentType OBJECT IDENTIFIER ::=iso(1) member-body(2) us(840)

rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5,

wskazujący, że podpisujący zaaprobował podpisywane dane.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS HOLOGRAMU

1.
Rozmiar 10 mm (szerokość) x 9 mm (wysokość).
2.
Hologram z funkcją autodestrukcji. Przy próbie odklejenia niszczy się w sposób widoczny.
3.
Data ważności w formacie: XX-XX-XX numer kolejny w formacie XXXXX oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej naniesione w sposób trwały i nieusuwalny techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej trójwarstwowego hologramu, naniesione w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu.
1 Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacjii Nauki (Dz.U 2020.1848).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie niezbędnych elementów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, sposobu sporządzania duplikatów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych, sposobu uwierzytelniania dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych, a także duplikatów i odpisów tych dyplomów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wysokości i sposobu pobierania opłaty za uwierzytelnianie dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych, a także duplikatów i odpisów tych dyplomów oraz wysokości opłaty za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261),

2) w zakresie wzoru legitymacji doktoranta oraz sposobu potwierdzania jej ważności - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696)

- które tracą moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).