Art. 8. - [Ulgi w opłacie za wydanie paszportu] - Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.617 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  8.  [Ulgi w opłacie za wydanie paszportu]
1. 
Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
1)
emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
2)
osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
3)
kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020);
4)
osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom;
5)
członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.
2. 
W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
3. 
Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, wynosi 50% kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.
4. 
Ulga w opłacie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi:
1)
w przypadku dzieci 75%,
2)
w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%

- kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.