Dokumenty paszportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.197 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2022 r.

USTAWA
z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych

Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1)
rodzaje dokumentów paszportowych;
2)
właściwość organów wydających dokumenty paszportowe;
3)
okoliczności uzasadniające odmowę wydania lub unieważnienie dokumentu paszportowego;
4)
zakres danych wpisywanych do dokumentu paszportowego;
5)
zakres danych zawartych w ewidencjach paszportowych oraz sposób prowadzenia tych ewidencji i zasady udostępniania danych w nich gromadzonych oraz organy właściwe w tych sprawach.

Ilekroć w ustawie mowa jest o:

1)
danych biometrycznych - należy przez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej;
2)
dokumencie paszportowym - należy przez to rozumieć: paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
3)
organie paszportowym - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodę i konsula;
4)
sporządzeniu dokumentu paszportowego - należy przez to rozumieć przeniesienie danych osobowych i biometrycznych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego do książeczki paszportowej w postaci graficznej i elektronicznej;
5)
utracie dokumentu paszportowego - należy przez to rozumieć fizyczną utratę dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, która nastąpiła w szczególności w wyniku zagubienia lub przestępstwa;
6)
zniszczeniu dokumentu paszportowego - należy przez to rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

1. 
Do postępowań w sprawach uregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
2. 
Do postępowań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823).
1. 
Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.
2. 
Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych są wydawane bez pobierania opłat.
3. 
W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.
1. 
Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
1)
emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
2)
osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
3)
kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858);
4)
osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom;
5)
członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.
2. 
W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
3. 
Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, wynosi 50% kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.
4. 
Ulga w opłacie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi:
1)
w przypadku dzieci 75%,
2)
w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%

- kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

1)
osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
2)
osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
3)
osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
4)
żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.
1. 
Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)
zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9;
2)
zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
3)
braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.
3. 
(uchylony).
1. 
Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
2. 
Przepisów ust. 1 nie stosuje się wobec osób, o których mowa w art. 9 pkt 1, 2 i 4.
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie dokumentu paszportowego, tryb uiszczania tych opłat oraz tryb zwrotu tej opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowego. Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od rodzaju dokumentu paszportowego i terminu ważności paszportu. Opłata za wydanie dokumentu paszportowego powinna uwzględniać koszty produkcji i personalizacji tego dokumentu.
2. 
Opłaty za wydanie dokumentów paszportowych stanowią dochód budżetu państwa.

Za paszporty i paszporty tymczasowe wydane przez konsula pobiera się opłatę w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne.

1. 
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
1)
wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2)
wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.
2. 
Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom, o których mowa w ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
3. 
(uchylony).
4. 
Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
5. 
W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu.
1. 
Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego zawierają:
1)
numer PESEL;
2)
nazwisko;
3)
nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane;
4)
imię (imiona);
5)
imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
6)
datę i miejsce urodzenia;
7)
płeć;
8)
podpis osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3;
9)
imię, nazwisko, rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, podpisy rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej oraz datę ich złożenia;
10)
opcjonalnie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
11)
pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych;
12)
miejscowość, datę i podpis osoby składającej wniosek;
13)
datę i podpis osoby odbierającej dokument paszportowy;
14)
adnotacje urzędowe.
2. 
Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji, datę i podpis osoby odbierającej anulowany, posiadany dotychczas, dokument paszportowy, a wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera także adres miejsca stałego pobytu.
3. 
Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do konsula, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji za granicą, datę i podpis osoby odbierającej anulowany, posiadany dotychczas, dokument paszportowy, a wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera także adres miejsca stałego pobytu.
4. 
Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera także:
1)
adres do korespondencji;
2)
aktualne miejsce pracy i stanowisko;
3)
zobowiązanie posiadacza dokumentu paszportowego do zwrotu dokumentu paszportowego niezwłocznie po wykorzystaniu lub w przypadku utraty prawa do korzystania z tego dokumentu.
1. 
Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
1a. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, składana jest na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym i poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
1b. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być również złożona na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
1c. 
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
1d. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia, oraz serię i numer ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;
2)
imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku numeru PESEL - datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.
2. 
Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego.
3. 
W przypadku gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy może być wydany bez ich zgody.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
1. 
Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. W tym przypadku przepisu art. 16 nie stosuje się.

Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

1. 
Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:
1)
sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
2)
organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
2. 
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. O wydaniu takiego paszportu konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.
1. 
W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:
1)
nazwisko;
2)
imię (imiona);
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
obywatelstwo;
5)
płeć;
6)
wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
7)
datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
8)
serię i numer dokumentu paszportowego;
9)
numer PESEL;
10)
nazwę organu wydającego;
11)
dane biometryczne.
2. 
W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.
3. 
W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.
3a. 
W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
4. 
W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
1. 
W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
2. 
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 90 dni.
1. 
Minister Obrony Narodowej dokonuje w paszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052), oraz prowadzi rejestr tych wpisów.
2. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku i inne dokumenty wymagane do dokonania w paszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, o której mowa w ust. 1, tryb postępowania w tych sprawach, wzór wpisu i sposób jego uchylania, a także sposób prowadzenia rejestru tych wpisów i wzór rejestru wpisu, uwzględniając jego elektroniczną lub papierową formę.
1. 
Dokumenty paszportowe mają formę książeczki.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów paszportowych;
2)
wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o zatrzymaniu dokumentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty dokumentu paszportowego;
3)
sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach paszportowych;
4)
dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych;
5)
tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2;
6)
tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku:
a)
okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego, nieważnego lub zniszczonego,
b)
ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym dokumencie paszportowym,
c)
zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy.
3. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia w szczególności:
1)
zróżnicowanie składanych dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu paszportowego;
2)
konieczność weryfikacji przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu danych biometrycznych zawartych w wydawanym dokumencie;
3)
konieczność zatrzymania przez funkcjonariusza Straży Granicznej dokumentu paszportowego, w przypadku gdy dokument ten jest unieważniony, został zgłoszony jako utracony, zniszczony, zawierający wady lub sfałszowany.
4. 
W przypadku zmiany wzoru dokumentów paszportowych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, można określić termin ważności wzorów oraz terminy, do upływu których mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.

Paszporty i paszporty tymczasowe

(uchylony).

W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych:

1)
względami ochrony życia i zdrowia tej osoby,
2)
poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej,
3)
posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa,
4)
względami bezpieczeństwa państwa

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport, z tym że okres jego ważności wynosi 2 lata od daty jego wydania.

1. 
Paszport tymczasowy wydaje się:
1)
(uchylony);
2)
osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
4)
osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
5)
osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
6)
osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.
2. 
Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.
3.  1
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1, wojewoda i konsul mogą wydać paszport tymczasowy.
1. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczania w tym paszporcie numeru PESEL:
1)
małoletniemu urodzonemu za granicą;
2)
obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym;
3)
obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu w okręgu konsularnym, któremu do chwili złożenia wniosku o paszport nie został nadany numer PESEL.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).

Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W paszporcie dyplomatycznym oprócz danych, o których mowa w art. 18, zamieszcza się dodatkowo stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub tytuł posiadacza paszportu.

1. 
Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;
3)
Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;
4)
Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;
5)
ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;
6)
posłowie i senatorowie;
7)
posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
9)
Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;
10)
Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego;
11)
Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego.
2. 
Paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 i 8-10, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami kraju.
1. 
Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby:
1)
wykonujące zadania służby zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny;
2)
zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje:
a)
związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych,
b)
w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.
2. 
Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003) osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę.
3. 
Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin tych osób.
4. 
Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.
1. 
Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.
2. 
Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę.
3. 
Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu odwiedzin tych osób.
1. 
Paszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju.
2. 
Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób wymienionych w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 28 ust. 1 i 2, jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osób wymienionych w art. 27 ust. 4.

W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport dyplomatyczny lub służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

1. 
W przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wskazanym w art. 26-28.
2. 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i miejsce przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozporządzenie powinno uwzględniać zwyczaje międzynarodowe oraz potrzebę szczególnej ochrony paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed zgubieniem.

Okres ważności, utrata i unieważnianie dokumentów paszportowych

1. 
Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
1a. 
(uchylony).
2. 
Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
1. 
Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.
2. 
(uchylony).

Paszport dyplomatyczny i paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych są ważne przez okres w nich wskazany, z tym że okres ich ważności nie może przekroczyć 10 lat od daty ich wydania.

Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. 
Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.
2. 
Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.
3. 
Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.
4. 
Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.
1. 
Dokument paszportowy traci ważność:
1)
z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
2)
z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
3)
z dniem śmierci jego posiadacza;
4)
po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
2. 
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 4 miesiące.
1. 
Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:
1)
na wniosek:
a)
sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,
b)
organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
2)
jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy;
3)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.
1. 
Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Wniesienie odwołania od decyzji o unieważnieniu tego dokumentu nie wstrzymuje jej wykonania.
3. 
Osoba, wobec której wydano decyzję o unieważnieniu dokumentu paszportowego, jest obowiązana do jego zwrotu organowi paszportowemu.
4. 
Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu.
5. 
W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).
1. 
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3, przysługuje zwrot opłaty paszportowej za każdy pełny rok objęty unieważnieniem paszportu.
2. 
Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi organ paszportowy ustala w drodze decyzji administracyjnej wydawanej z urzędu, przyjmując za każdy pełny rok:
1)
jedną dziesiątą - w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 10 lat,
2)
jedną piątą - w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 5 lat,
3)
jedną drugą - w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 2 lat

- części opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji w tej sprawie.

3. 
Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi może być ustalona również w decyzji o unieważnieniu paszportu.

Właściwość organów

1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem właściwym w sprawach zapewnienia książeczek dokumentów paszportowych, sporządzania paszportów oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, sporządzania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2. 
Konsul i wojewoda są organami właściwymi w sprawach sporządzania paszportów tymczasowych.
3. 
Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez organy paszportowe są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz wojewodowie, każdy w zakresie swojego działania.
4. 
Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez konsulów oraz paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych.
2. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i konsulów, w zakresie wskazanym w ustawie, a dotyczącym paszportów i paszportów tymczasowych.
1. 
Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.
2. 
Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą - konsul.
3. 
Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których nie można ustalić właściwości miejscowej, o której mowa w ust. 2, paszporty i paszporty tymczasowe unieważnia organ paszportowy, który jako ostatni wydał obywatelowi dokument paszportowy.
1. 
W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes państwa, paszport może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu.
3. 
Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula.
4. 
Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.
1. 
Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia minister właściwy do spraw zagranicznych.
2. 
Paszporty, o których mowa w ust. 1, mogą być, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, unieważnione za granicą przez konsula.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, na polecenie ministra właściwego do spraw zagranicznych, złożenie wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbiór paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dokonanie dodatkowego wpisu w paszporcie dyplomatycznym w zakresie, o którym mowa w art. 25, może nastąpić w urzędzie konsularnym.

Ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych

1. 
Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwaną dalej "centralną ewidencją".
2. 
(uchylony).
3. 
W centralnej ewidencji przetwarza się:
1)
dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-5 i 9 oraz art. 25;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4)
podpis posiadacza;
5)
dane biometryczne w postaci odcisków palców;
6)
dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy;
7)
serię, numer i datę ważności dowodu osobistego oraz oznaczenie organu, który go wydał;
8)
adres i datę zameldowania na pobyt stały;
9)
kraj miejsca zamieszkania;
10)
kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
11)
datę wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
12)
adres i datę zameldowania na pobyt czasowy;
13)
datę wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
14)
datę zgonu;
15)
dane dotyczące wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:
a)
numer wniosku,
b)
nazwę organu realizującego wniosek,
c)
status wniosku oraz datę jego aktualizacji;
16)
dane dotyczące dokumentu paszportowego:
a)
dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, 8 i 10,
b)
status dokumentu paszportowego oraz datę jego aktualizacji,
c)
dane dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 3:
dane dotyczące tożsamości osoby, której wniosek dotyczy,
dane dotyczące organu, który wniosek złożył,
sygnaturę i podstawę prawną wniosku,
datę wpływu wniosku,
datę wycofania wniosku przez uprawniony organ,
d)
informacje o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony organ:
dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu paszportowego,
dane dotyczące organu, który zastosował środek zapobiegawczy lub zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego,
datę wpływu i sygnaturę akt sprawy,
datę wydania oraz dane dotyczące organu, który uchylił lub zmienił środek zapobiegawczy,
e)
informacje o decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 1:
datę i przyczynę wydania decyzji,
nazwę organu wydającego decyzję,
sygnaturę akt;
17)
dane dotyczące książeczek paszportowych paszportów tymczasowych oraz naklejek personalizacyjnych do paszportów tymczasowych utraconych przed spersonalizowaniem lub wybrakowanych w procesie sporządzania:
a)
serię i numer książeczki paszportowej paszportu tymczasowego,
b)
serię i numer naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego,
c)
datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej paszportu tymczasowego lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego,
d)
datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej paszportu tymczasowego lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego;
18)
dane dotyczące dokumentów paszportowych utraconych przed odbiorem przez obywatela polskiego:
a)
serię i numer dokumentu paszportowego,
b)
datę i przyczynę utraty dokumentu paszportowego;
19)
dane dotyczące książeczek paszportowych wybrakowanych w procesie sporządzania:
a)
serię i numer książeczki paszportowej,
b)
datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej w czasie sporządzania;
20)
dane dotyczące utraconych niespersonalizowanych książeczek paszportowych:
a)
serię i numer książeczki paszportowej,
b)
datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej.
4. 
Dane do centralnej ewidencji są przekazywane:
1)
z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwanych dalej "ewidencjami paszportowymi", w zakresie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-18;
2)
bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 19 i 20.
1. 
Organy paszportowe prowadzą, w zakresie swoich zadań, ewidencje paszportowe.
2. 
(uchylony).
3. 
W ewidencjach paszportowych przetwarza się dane, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1-19, oraz adres do korespondencji.
1. 
Danych przetwarzanych w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych nie usuwa się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 5.
2. 
Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ paszportowy do ewidencji paszportowej potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego.
3. 
W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania dokumentu paszportowego dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ do ewidencji paszportowej informacji o odmowie wydania dokumentu paszportowego z powodów, o których mowa w art. 17 ust. 1, oraz numeru akt sprawy o wydanie dokumentu paszportowego.
1. 
Organ paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dokonuje z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach paszportowych, w centralnej ewidencji oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978), porównuje dane w nich zamieszczone z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz w przedkładanej dokumentacji.
2. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-5 i 9 oraz w art. 46 ust. 3 pkt 2, 3 i 7-14, w ewidencjach i rejestrze, o których mowa w ust. 1, z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz przedkładanej dokumentacji organ, który stwierdził niezgodność, podejmuje działania celem usunięcia niezgodności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. 
W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, o niezgodności, o której mowa w ust. 2, konsulowie niezwłocznie zawiadamiają ministra właściwego do spraw informatyzacji.

(uchylony).

1. 
Centralna ewidencja i ewidencje paszportowe są prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony zbiór danych o osobie i wszystkich sporządzonych dla tej osoby dokumentach paszportowych.
2. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia ewidencji paszportowych w postaci informatycznych wydruków lub w formie pisemnej.
3. 
Organy paszportowe przekazują, w formie elektronicznej, za pośrednictwem ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji, dane z ewidencji paszportowych niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub wydaniu decyzji o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.
1. 
Utrzymanie i rozwój centralnej ewidencji, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do centralnej ewidencji;
2)
zapewnia integralność danych w centralnej ewidencji;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest centralna ewidencja, dla podmiotów przetwarzających dane w tej ewidencji;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest centralna ewidencja;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych centralnej ewidencji;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w centralnej ewidencji.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679
1. 
Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, za pomocą którego organy paszportowe prowadzą ewidencje paszportowe, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw wewnętrznych, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji paszportowych;
2)
zapewnia integralność danych w ewidencjach paszportowych;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są ewidencje paszportowe, dla podmiotów przetwarzających dane w tych ewidencjach;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są ewidencje paszportowe;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych ewidencji paszportowych.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją a ewidencjami paszportowymi.
3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją a ewidencjami paszportowymi prowadzonymi przez konsulów.
4. 
Organy paszportowe wykonują obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw informatyzacji, minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul oraz wojewoda posiadają dostęp do centralnej ewidencji.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1. 
Poza ewidencją centralną i ewidencjami paszportowymi organy paszportowe gromadzą w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych.
2. 
W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie gromadzi się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
3. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się na zasadach i w trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
1)
prowadzenia ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji;
2)
przetwarzania danych i informacji zgromadzonych w tych ewidencjach;
3)
przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji;
4)
udostępniania danych i informacji z centralnej ewidencji.
2. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności uwzględniać:
1)
terminy przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji;
2)
możliwość udostępniania - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - danych i informacji z centralnej ewidencji w formie pisemnej;
3)
bezpieczeństwo przetwarzania i udostępniania danych i informacji.

Udostępnianie danych

Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane zgromadzone w centralnej ewidencji, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców:

1)
Policji,
2)
Straży Granicznej,
3)
Biuru Nadzoru Wewnętrznego,
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Agencji Wywiadu,
6)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
7)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
8)
prokuratorowi,
9)
sądom,
10)
Służbie Więziennej,
11)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
12)
Służbie Wywiadu Wojskowego,
13)
Żandarmerii Wojskowej,
14)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
15)
Służbie Ochrony Państwa

– w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

1. 
Dane z centralnej ewidencji udostępnia się w trybie:
1)
pełnej teletransmisji danych;
2)
jednostkowym.
2. 
Dane z centralnej ewidencji udostępnia się nieodpłatnie.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na udostępnienie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji, podmiotom, o których mowa w art. 54a, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępnienia danych w trybie pełnej teletransmisji danych, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w ust. 1.

W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy wniosek podmiotów, o których mowa w art. 54a, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

1. 
Organy paszportowe udostępniają dokumentację, o której mowa w art. 53 ust. 1, znajdującą się w ich posiadaniu.
2. 
Dokumentację paszportową, o której mowa w art. 53 ust. 1, udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy albo przez podmiot, o którym mowa w art. 54a, jeżeli uzyskanie danych przez ten podmiot jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań określonych w ustawach szczególnych.
2a. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Dokumentację paszportową udostępnia się nieodpłatnie.
1. 
Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczących tej osoby, przetwarzanych w prowadzonych przez nie ewidencjach paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
1a. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.
1. 
Organ paszportowy udostępnia z ewidencji paszportowej dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 54a, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
W trybie, o którym mowa w ust. 1, dane udostępnia się nieodpłatnie.

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o:

1)
udostępnienie danych z ewidencji paszportowych i z centralnej ewidencji w trybie jednostkowym,
2)
udostępnianie danych z centralnej ewidencji w trybie pełnej teletransmisji danych,
3)
udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1

– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1.

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.) w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm.) w art. 74 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca i dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Do dnia 1 października 2006 r. uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego określone w art. 52 ust. 2 pkt 9 i 10 przysługują Wojskowym Służbom Informacyjnym.

1. 
Dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
2. 
Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dokumentacja paszportowa tworzona na zasadach dotychczasowych stanowi akta paszportowe paszportów wydanych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 10 ust. 3 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557 oraz z 2005 r. Nr 178, poz. 1479) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz art. 31 ust. 2 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., paszporty tymczasowe wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991, z 2005 r. Nr 262, poz. 2197 oraz z 2006 r. Nr 130, poz. 904).
2. 
W paszportach tymczasowych, o których mowa w ust. 1, nie wypełnia się strony drugiej.

Dokumenty paszportowe mogą być wydawane bez zamieszczania w nich odcisków palców, jednak nie dłużej niż do upływu 36 miesięcy od przyjęcia przez Komisję Europejską wymagań technicznych dotyczących wspólnych norm w zakresie odcisków palców.

Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. poz. 5, z 1997 r. poz. 739, z 2002 r. poz. 557 oraz z 2005 r. poz. 1479).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2006 r., z wyjątkiem art. 16 w zakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą, który wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.

1 Art. 23 ust. 3 dodany przez art. 98 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.350) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 listopada 2022 r.