Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2013 r.
w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu w wyroby medyczne ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742).
1.
Dofinansowanie z budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego udzielane jest weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na jego wniosek złożony do jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, realizującej zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy utworzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2.
Dofinansowanie z budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu udzielane jest weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu na jego wniosek złożony do komórki organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej do spraw lecznictwa.
1.
Weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o którym mowa w art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej "zleceniem".
2.
Wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie do zaopatrzenia w wyroby medyczne kwotą wykraczającą poza wysokość limitu, o którym mowa w § 1, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
numer telefonu;
4)
adres korespondencyjny;
5)
numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
6)
przedmiot dofinansowania;
7)
wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;
8)
wysokość kwoty refundacji wyrobu medycznego dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
9)
wskazanie podmiotu realizującego zlecenie;
10)
cenę wyrobu medycznego potwierdzoną przez podmiot realizujący zlecenie.
3.
Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, o związku urazu lub choroby z działaniami podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.
Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu może zasięgnąć opinii podległej mu komisji lekarskiej, w zakresie ustalenia, czy potrzeba zaopatrzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w wyrób medyczny pozostaje w związku z urazem lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
1.
Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania do zaopatrzenia w wyrób medyczny kwotą wykraczającą poza wysokość limitu, o którym mowa w § 1, odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu podejmuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.
Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu wystawia pisemne zobowiązanie do przekazania określonej wysokości środków finansowych na konto podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9.
1.
Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9, po zrealizowaniu zaopatrzenia w wyrób medyczny, przesyła odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu kopię zlecenia wraz z fakturą.
2.
Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu przekazuje podmiotowi środki finansowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.