Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1989

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", albo weterana poszkodowanego--funkcjonariusza Agencji Wywiadu, zwanej dalej "AW", w wyroby medyczne ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Szefa ABW albo Szefa AW, kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493 i 1875).
Wniosek o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne kwotą wykraczającą poza wysokość limitu, o którym mowa w § 1, zwany dalej "wnioskiem o dofinansowanie", składa:
1)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW do jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach osobowych,
2)
weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW do komórki organizacyjnej AW właściwej do spraw lecznictwa

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o którym mowa w art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

1. 
Wniosek o dofinansowanie zawiera:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
numer telefonu kontaktowego;
4)
adres korespondencyjny;
5)
numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW;
6)
przedmiot dofinansowania;
7)
wysokość dofinansowania, o które wnioskuje weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz AW;
8)
wysokość kwoty refundacji wyrobu medycznego dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
9)
wskazanie podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne;
10)
cenę wyrobu medycznego potwierdzoną przez podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
2. 
Do wniosku o dofinansowanie dołącza się kopię orzeczenia komisji lekarskiej podległej odpowiednio Szefowi ABW albo Szefowi AW o związku urazu lub choroby z działaniami podczas wykonywania zadań poza granicami państwa lub kopię wypisu z treści takiego orzeczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne weteranowi poszkodowanemufunkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 197), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2020 r.