[Czynności diagnostyki laboratoryjnej] - Art. 2. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Czynności diagnostyki laboratoryjnej] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  2.  [Czynności diagnostyki laboratoryjnej]

Czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują:

1)
badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;
2)
mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;
3)
działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;
4)
wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa w pkt 1-3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań;
5)
działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.