Rozdział 2 - Dalsze zespolenie prawne ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.

Rozdział  II.

Dalsze zespolenie prawne ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą.

1.
Przepisy dla wszystkich ziem odzyskanych.

Na wszystkie ziemie odzyskane rozciąga się moc obowiązującą następujących aktów ustawodawczych wraz z późniejszymi zmianami:

1)
ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych i regulacji rzek żeglownych (Dz. P. P. P. Nr 59, poz. 356);
2)
ustawy z dnia 23 stycznia 1920 r. o rozszerzeniu działania przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi na zatargi zbiorowe między właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 53);
3)
ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowym pośrednictwie pracy (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 647);
4)
ustawy z dnia 16 maja 1922 r. w przedmiocie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami nieruchomości miejskich a dozorcami domowymi (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 324);
5)
ustawy z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie tytułu inżyniera (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 823);
6)
ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 828);
7)
ustawy z dnia 10 czerwca 1924 r. o społecznym pośrednictwie pracy (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 585);
8)
ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 636);
9)
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 46, poz. 454);
10)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1927 r. o wydzielaniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górniczych oraz o ich komercjalizacji (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 195);
11)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli państwowych konserwatoriów muzycznych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 182);
12)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 258);
13)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 266);
14)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie samorządowych kredytów zagranicznych i w sprawie sprzedawania za granicę pakietów obligacyj i listów zastawnych towarzystw i instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 290);
15)
ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o przekazywaniu na własność Funduszowi Kwaterunku Wojskowego nieruchomości państwowych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 269);
16)
ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 125);
17)
ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 328);
18)
ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o sprzedaży nawozów sztucznych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 300);
19)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1932 r. w sprawie regulowania obrotu węgla (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 294);
20)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 496);
21)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 774);
22)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o kwalifikacjach zawodowych wychowawczyń przedszkoli (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 645);
23)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 77, poz. 544);
24)
ustawy z dnia 9 marca 1934 r. o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 199);
25)
ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 284);
26)
ustawy z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczarstwie (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 272);
27)
ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 89);
28)
ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 290).
(1)
Akty ustawodawcze, wymienione w pkt 6), 11), 12), 21) i 22) artykułu poprzedzającego, będą stosowane ze zmianami następującymi:
1)
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może uznać za posiadających kwalifikacje zawodowe do nauczania (ustalenia) w szkołach (przedszkolach) w Polsce obywateli polskich, którzy przed dniem 1 października 1938 r. uzyskali odpowiednie kwalifikacje na podstawie przepisów, obowiązujących w Republice Czeskosłowackiej i którzy o to wystąpią w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej. Uznanie tych kwalifikacyj można uzależnić od stwierdzenia, że dana osoba włada należycie językiem polskim w słowie i piśmie. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może wyjątkowo uwzględnić również zgłoszenia późniejsze;
2)
osoby, które przed dniem 1 października 1938 r. uzyskały kwalifikacje zawodowe do nauczania (ustalenia) na podstawie przepisów, obowiązujących w Republice Czeskosłowackiej, a które zostały przyjęte do polskiej państwowej służby nauczycielskiej przed dniem 31 marca 1939 r., uznaje się za posiadające kwalifikacje w rozumieniu przepisów polskich. Władze szkolne drugiej instancji ustalają, do jakich typów szkół i do jakich przedmiotów odnoszą się te kwalifikacje.
(2)
Termin sześciu miesięcy, przewidziany w art. 5 ustawy, wymienionej w pkt 26) artykułu poprzedzającego, liczy się na ziemiach odzyskanych od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej.
2.
Przepisy dla ziem, włączonych do województw krakowskiego i lwowskiego.
(1)
Na ziemie odzyskane, włączone do województw krakowskiego i lwowskiego, rozciąga się moc obowiązującą:
1)
aktów ustawodawczych, normujących ustrój, finanse, gospodarkę, uposażenia członków zarządu i pracowników związków samorządu terytorialnego i związków międzykomunalnych oraz nadzór i kontrolę nad tymi związkami;
2)
aktów ustawodawczych, upoważniających do zmian podziału administracyjnego Państwa.
(2)
Przepisy, dotyczące samoistnych danin komunalnych, wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r. Przepisy, dotyczące udziałów związków samorządowych w daninach państwowych i dodatków komunalnych do tych danin, wejdą w życie równocześnie z przepisami o odpowiednich daninach państwowych.

Na ziemie odzyskane, włączone do województw krakowskiego i lwowskiego, rozciąga się nadto moc obowiązującą następujących aktów ustawodawczych wraz z późniejszymi zmianami:

1)
dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. Nr 14, poz. 161);
2)
ustawy z dnia 26 października 1921 r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 671);
3)
ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 17, poz. 98);
4)
ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 254);
5)
ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 62, poz. 574);
6)
ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 92, poz. 833);
7)
ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 726);
8)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. w sprawie wykonywania opieki społecznej nad obywatelami polskimi, którzy w żadnej gminie Rzeczypospolitej Polskiej nie mają prawa do opieki trwałej oraz ponoszenia wynikających stąd kosztów (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 576);
9)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucyj opiekuńczych (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 354);
10)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 3, poz. 23);
11)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 577);
12)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 823);
13)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1927 r. o regulacji i utrzymaniu wód spławnych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 882);
14)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 40);
15)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o budowie i utrzymaniu wojewódzkich zakładów opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 56);
16)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o rozgraniczeniu obowiązków opiekuńczych związków komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 232);
17)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych i o komisjach opieki społecznej (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 267);
18)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o policji państwowej (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 5, poz. 27);
19)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu melioracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 320);
20)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 323);
21)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 324);
22)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób, trudniących się samodzielnie kuciem koni (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 334);
23)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343);
24)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o popieraniu melioracji rolnych (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 344);
25)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 364);
26)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 382);
27)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 2, poz. 16);
28)
ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352);
29)
ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 111);
30)
ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zapobieganiu rozpowszechnianiu się szczurów piżmowych na wolności (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 342);
31)
ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 343);
32)
ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389);
33)
ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 359);
34)
ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 392);
35)
ustawy z dnia 22 marca 1933 r. o przeznaczeniu wpływów z kar pieniężnych na akcję kulturalno-oświatową i opiekuńczą na rzecz robotników (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 274);
36)
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 633);
37)
ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 349);
38)
ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 365);
39)
ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 204);
40)
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 546);
41)
ustawy z dnia 23 stycznia 1937 r. o zaopatrzeniu kandydatów na szeregowych policji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 46);
42)
ustawy z dnia 2 kwietnia 1938 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 255).
3.
Przepisy dla ziem, włączonych do województwa śląskiego.

Na ziemie odzyskane, włączone do województwa śląskiego, rozciąga się moc obowiązującą przepisów o opłatach, określonych w art. 9, 14, 15 i 18 ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 45, poz. 352), wraz z późniejszymi zmianami.

4.
Niektóre przepisy z zakresu prawa sądowego.
(1)
Stan prawny na ziemiach, wymienionych w art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585), z wyjątkiem Frydeckiego oraz w art. 2 ust. (2) ustawy niniejszej, w zakresie:
1)
prawa prywatnego poza przepisami, rozciągniętymi art. 2 i 3 ustawy niniejszej;
2)
prawa hipotecznego;
3)
postępowania niespornego oraz
4)
opłat w postępowaniu niespornym i hipotecznym

- ustala się w sposób, podany w ustępach następujących:

(2)
Stan prawny, wprowadzony na Spiszu i Orawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 833) wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje również w Suchej Górze i Głodówce i na obszarach zwanych Krywań i Osadzka na Orawie oraz w Jaworzynie Spiskiej.
(3)
Stan prawny, obowiązujący w siedzibie Sądu Grodzkiego w Jabłonkowie, rozciąga się na ziemie odzyskane w Czadeckiem, a obowiązujący w siedzibie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - na ziemie odzyskane w Leśnicy w Pieninach. Na ziemiach tych nie stosuje się jednak przepisów rozdziałów XIII i XIV części drugiej kodeksu cywilnego z 1811 r. (§§ 737 do 796 kodeksu cywilnego) o ustawowym porządku dziedziczenia, o zachowku i policzeniu na zachowek lub na część spadku oraz przepisu § 1243 kodeksu cywilnego o dochodzie wdowim.
(4)
Stan prawny, obowiązujący w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, rozciąga się na resztę ziem, objętych ust. (1).
(5)
Termin, od którego księgi gruntowe dla ziem wymienionych w ustępach poprzedzających wzięte będą w używanie, oznaczy Minister Sprawiedliwości. Aż do tego czasu w przedmiocie nabywania praw rzeczowych na nieruchomościach stosować należy przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1916 r. (Dz. U. P. austr. Nr 87) o składaniu w sądzie dokumentów w celu nabycia powyższych praw. Od dnia wzięcia ksiąg gruntowych w używanie złożone dokumenty będą uważane za podania hipoteczne i na ich podstawie będą dokonane wpisy bez ponownego wniosku stron. Stopień hipoteczny określa się według czasu złożenia dokumentów w sądzie.