Art. 12. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  12.
(1)
Stan prawny na ziemiach, wymienionych w art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 585), z wyjątkiem Frydeckiego oraz w art. 2 ust. (2) ustawy niniejszej, w zakresie:
1)
prawa prywatnego poza przepisami, rozciągniętymi art. 2 i 3 ustawy niniejszej;
2)
prawa hipotecznego;
3)
postępowania niespornego oraz
4)
opłat w postępowaniu niespornym i hipotecznym

- ustala się w sposób, podany w ustępach następujących:

(2)
Stan prawny, wprowadzony na Spiszu i Orawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 833) wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje również w Suchej Górze i Głodówce i na obszarach zwanych Krywań i Osadzka na Orawie oraz w Jaworzynie Spiskiej.
(3)
Stan prawny, obowiązujący w siedzibie Sądu Grodzkiego w Jabłonkowie, rozciąga się na ziemie odzyskane w Czadeckiem, a obowiązujący w siedzibie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - na ziemie odzyskane w Leśnicy w Pieninach. Na ziemiach tych nie stosuje się jednak przepisów rozdziałów XIII i XIV części drugiej kodeksu cywilnego z 1811 r. (§§ 737 do 796 kodeksu cywilnego) o ustawowym porządku dziedziczenia, o zachowku i policzeniu na zachowek lub na część spadku oraz przepisu § 1243 kodeksu cywilnego o dochodzie wdowim.
(4)
Stan prawny, obowiązujący w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, rozciąga się na resztę ziem, objętych ust. (1).
(5)
Termin, od którego księgi gruntowe dla ziem wymienionych w ustępach poprzedzających wzięte będą w używanie, oznaczy Minister Sprawiedliwości. Aż do tego czasu w przedmiocie nabywania praw rzeczowych na nieruchomościach stosować należy przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1916 r. (Dz. U. P. austr. Nr 87) o składaniu w sądzie dokumentów w celu nabycia powyższych praw. Od dnia wzięcia ksiąg gruntowych w używanie złożone dokumenty będą uważane za podania hipoteczne i na ich podstawie będą dokonane wpisy bez ponownego wniosku stron. Stopień hipoteczny określa się według czasu złożenia dokumentów w sądzie.