Art. 8. - Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.22.136

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1939 r.
Art.  8.
(1)
Akty ustawodawcze, wymienione w pkt 6), 11), 12), 21) i 22) artykułu poprzedzającego, będą stosowane ze zmianami następującymi:
1)
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może uznać za posiadających kwalifikacje zawodowe do nauczania (ustalenia) w szkołach (przedszkolach) w Polsce obywateli polskich, którzy przed dniem 1 października 1938 r. uzyskali odpowiednie kwalifikacje na podstawie przepisów, obowiązujących w Republice Czeskosłowackiej i którzy o to wystąpią w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej. Uznanie tych kwalifikacyj można uzależnić od stwierdzenia, że dana osoba włada należycie językiem polskim w słowie i piśmie. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może wyjątkowo uwzględnić również zgłoszenia późniejsze;
2)
osoby, które przed dniem 1 października 1938 r. uzyskały kwalifikacje zawodowe do nauczania (ustalenia) na podstawie przepisów, obowiązujących w Republice Czeskosłowackiej, a które zostały przyjęte do polskiej państwowej służby nauczycielskiej przed dniem 31 marca 1939 r., uznaje się za posiadające kwalifikacje w rozumieniu przepisów polskich. Władze szkolne drugiej instancji ustalają, do jakich typów szkół i do jakich przedmiotów odnoszą się te kwalifikacje.
(2)
Termin sześciu miesięcy, przewidziany w art. 5 ustawy, wymienionej w pkt 26) artykułu poprzedzającego, liczy się na ziemiach odzyskanych od dnia wejścia w życie ustawy niniejszej.
2.
Przepisy dla ziem, włączonych do województw krakowskiego i lwowskiego.