[Powierzenie wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego oraz ich finansowanie] - Art. 17. - Bezpieczeństwo i ratownictwo... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Powierzenie wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego oraz ich finansowanie] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  17.  [Powierzenie wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego oraz ich finansowanie]
1. 
Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego następuje na podstawie powierzenia realizacji zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) w zakresie określonym w umowie. Przepisy art. 11a-art. 11c tej ustawy stosuje się odpowiednio.
2. 
Zadania z zakresu ratownictwa górskiego powierzane i finansowane są przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem.
3. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na finansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.
4. 
Opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), przekazuje się w wysokości 15% wpływów pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług za każdy kwartał podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym znajduje się określony park narodowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową, o której mowa w ust. 1.
5. 
Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udzielane są z pominięciem otwartego konkursu ofert.
6. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, obejmują:
1)
utrzymanie gotowości ratowniczej;
2)
prowadzenie działań ratowniczych;
3)
organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych;
4)
opracowywanie i udostępnianie komunikatu lawinowego;
5)
utrzymanie śmigłowca ratowniczego wraz z załogą lotniczo-techniczną będącego w dyspozycji podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego, przeznaczonego w szczególności do działań ratownictwa górskiego w Tatrach oraz na terenie południowej Małopolski;
6)
prowadzenie dokumentacji wypadków.
7. 
Utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, obejmuje w szczególności koszty:
1)
eksploatacyjne wraz z kosztami paliwa, oraz bieżącej i okresowej obsługi technicznej;
2)
obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych;
3)
osobowe utrzymania załogi lotniczo-technicznej;
4)
utrzymania zaplecza socjalno-technicznego dla śmigłowca i jego załogi.
8. 
Działania określone w ust. 6 i 7 realizowane są poprzez:
1)
utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie;
2)
zakup i utrzymanie obiektów oraz ich wyposażenia;
3)
zakup i utrzymanie środków transportu i łączności;
4)
wyposażanie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek;
5)
zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego;
6)
utrzymanie obsługi administracyjnej;
7)
prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.
9. 
Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przyznawane podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego bez względu na lokalizację siedziby tego podmiotu.