[Wstęp do parku narodowego] - Art. 12. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wstęp do parku narodowego] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  12.  [Wstęp do parku narodowego]
1. 
Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.
2. 
W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.
3. 
Za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty.
4. 
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego.
5. 
Opłata za jednorazowy wstęp do parku nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
6. 
Opłaty, o których mowa w ust. 3, uiszcza się w formie wykupu biletu wstępu jednorazowego lub wstępu wielokrotnego w miejscach pobierania opłat lub wnosi się na rachunek bankowy parku narodowego.
7. 
Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:
1)
dzieci w wieku do 7 lat;
2)
osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3)
uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4)
mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym;
5)
osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6)
osób udających się do miejsc kultu religijnego;
7)
członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
8. 
Opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary w wysokości 50% stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od:
1)
uczniów szkół i studentów;
1a)
dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a)
szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b)
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c)
sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d)
szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);
2)
emerytów i rencistów;
3)
osób niepełnosprawnych;
4)
żołnierzy służby czynnej.
9. 
(uchylony).
10. 
Minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając zróżnicowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych parków narodowych, nasilenie ruchu turystycznego i jego oddziaływanie na przyrodę parków narodowych, określi, w drodze rozporządzenia, parki narodowe lub niektóre ich obszary, gdzie za wstęp pobiera się opłaty.