[Tryb zlecania zadań publicznych] - Art. 11. - Działalność pożytku publicznego i wolontariat. - Dz.U.2022.1327 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Tryb zlecania zadań publicznych] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  11.  [Tryb zlecania zadań publicznych]
1. 
Organy administracji publicznej:
1)
wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2)
powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.
2. 
Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a.
2a. 
Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.
2b. 
Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:
1)
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
2)
powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a;
3)
wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g;
4)
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2h;
5)
zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
6)
unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a.
3. 
W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
4. 
Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
5. 
Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych.
6. 
W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm. 3 ).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079.