§ 26. - [Świadectwo ukończenia szkolenia; wpis do książki operatora] - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.583 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
§  26.  [Świadectwo ukończenia szkolenia; wpis do książki operatora]
1. 
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.
2. 
Wzór książki operatora zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  3
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.
3 § 26 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.