§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 23 i w § 26 w ust. 3 wyrazy "Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego";
2)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.