Questions and answers

Czy wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy w sytuacji wielości inwestorów z wnioskiem o zawieszenie postępowania może wystąpić tylko jeden z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wydatki na reklamę podmiotu powiązanego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy wydzierżawiający ma obowiązek udzielić dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy wykonawca, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza musi składać wniosek o zwrot wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy w związku z zakupem usługi gastronomicznej lub cateringowej przysługuje odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zaliczki uproszczone można wyliczyć na podstawie podatku od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia daje możliwość zaczęcia budowy od razu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe komunalnej spółki z o.o. za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką opłatę skarbową pobrać za wydanie pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaki charakter ma termin wskazany w art. 61t ust. 3 u.ś.o.z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Jakie oświadczenie uprawnia do dokonania rozliczenia dostawy jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik odliczający VAT proporcją w miesiącu, w którym wystąpiła tylko sprzedaż zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo przygotować instrukcję bhp lasera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi na zakup kasy online i w którym JPK należy ją rozliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z gruntami wniesionymi do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać podróż służbową zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak uzupełnić wyrównanie do pracy minimalnej, jeśli pracownik zachorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do wydania zaświadczenia do programu Czyste Powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wystawić fakturę, jeśli nabywca ma firmę handlowo-usługową oraz gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zorganizować bezpieczne stanowisko z robotem spawalniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy i w jakim zakresie należy wykonać pomiary emisji gazów odlotowych dla średnich źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy można ubiegać się o organizowania zajęć mimo pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kiedy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu laptopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy zamawiający może żądać złożenia wyjaśnień odnośnie przedmiotowych środków dowodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Kto może i powinien przeprowadzać kontrole wśród mieszkańców gminy w sprawie posiadania kompostowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na mapie sporządzonej w jakiej skali winien być opracowany projekt zagospodarowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć rekompensatę za koszty odzyskiwania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób można spełnić warunek dostępności dla osób niepełnosprawnych mieszkania na strychu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić, jeśli pracownikowi nie zostało policzone wynagrodzenie za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób zapisać w regulaminie wynagradzania premie i nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Z jakiego pensum należy liczyć godziny rewalidacji nauczyciela wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co powinna zrobić gmina po otrzymaniu zawiadomienia ze szkoły, iż uczeń przerwał obowiązek nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy faktura za usługi telekomunikacyjne w kwocie brutto powinna być podstawą w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy gmina może zlikwidować prowadzone przez siebie przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy GOPS jest zobowiązany do wniesienia opłaty zastępczej za pobyt zmarłej podopiecznej DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownik OPS może się zgodzić na ewentualne zmniejszenie potrącenia z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy kurator oświaty może kontrolować działalność rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można odliczyć podatek VAT od faktur za usługi noclegowe ściśle związane z prowadzoną działalnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupionych dań gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można złożyć w KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nadzór przyrodniczy musi prowadzić firma zewnętrzna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne