Pytania i odpowiedzi

Czy organ może przeprowadzić oględziny i wezwać inwestora przed wszczęciem postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy lekcje wychowania fizycznego mogą odbywać się tylko w systemie klasowo - lekcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy jeżeli uczeń trenuje jazdę konną to może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy pełnienie dyżurów w szkole jest zadaniem statutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nowe PZP przewiduje uprawnienie zamawiającego do dokonania unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jaką kategorię obiektu budowlanego należy przyjąć dla budowy gminnego placu zabaw w miejscu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy emerytowany nauczyciel może być opiekunem podczas wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w ciągu roku szkolnego powinno się odbyć z okresem wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie poinformować użytkownika wieczystego i naliczyć opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów które były zwolnione z opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy miesięczne opłaty za używanie licencji stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający czy wykonawca powinien przeprowadzić badania archeologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów szkoła policealna niepubliczna może przyjąć słuchacza-obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie formalności musi dokonać podmiot, który chce zbierać odpady zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy od 1 lipca 2021 r. do dodatku mieszkaniowego wlicza się dochód z wykonywania prac społeczno-użytecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne kierowane także dla uczniów spoza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem regulacja stosunków wodnych wymienionym w art. 195 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, jeśli dziecko przebywa w MOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wystąpić do SKO o rozważenie stwierdzenia nieważności decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy wydatki związane z delegacją mogą być kosztem pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy przysługuje zasiłek stały w nowej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dwujęzyczne przysługuje dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy OPS powinien wydać decyzję o nienależnie pobranym zasiłku stałym osobie, która otrzymała emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy budowa hali wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Jakie okoliczności powinien brać pod uwagę organ przy definiowaniu sformułowania "znikoma waga naruszenia prawa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy zwiększenie zatrudnienia ma wpływ na dokonany odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy ugodę zawartą przez zamawiającego z wykonawcą można traktować jako zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Co należy zrobić z łożyskiem, które powstało w wyniku porodu przeprowadzanego w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać wykazane w systemie informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie są zasady spawania mosiądzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób gmina może dochodzić zwrotu kosztów pogrzebu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy producent energii odnawialnej ma obowiązek naliczenia akcyzy jeśli sprzedaje ją wyłącznie do Energi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć i zaprezentować w JPK zakupy z portalu Aliexpress?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu po raz pierwszy można udzielić urlopu awansem i zaokrąglić wymiar w górę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy fakt, że adwokat był wcześniej zatrudniony jako aplikant radcowski, pozbawia go prawa do ulgi na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od jakiej daty należy wypłacać nauczycielowi zaktualizowaną kwotę dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak szkoła powinna zaklasyfikować wydatek poniesiony na zakup samochodu na potrzeby nauki jazdy dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne