Questions and answers

Jaki wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej obowiązywał w roku szkolnym 1986/1987?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować pokrycie kosztów zakupu surowca przez kontrahenta z UE, który rozwiązał umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć koszty obsługi reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak poprawnie udzielić pracownikowi urlopu za czas przepracowany w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który otrzyma błędnie wystawione faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać duplikat legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana usługa transportu busem osób z Polski do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna być oprocentowana umowa pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ocenić do jakiej kategorii podatników należy podmiot obsługiwany przez wyspecjalizowany urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość urzędu skarbowego dla spółki z kapitałem zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zakwalifikować zamówienie na zakup kotłów oraz ich montaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Kiedy można odpisać z ksiąg rachunkowych koszty upomnienia od mandatu, który uległ przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kto jest stroną w postępowaniu o zmianę stanu wody na gruncie, jeżeli deweloper sprzedał domy na działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób dotychczasowy pracodawca powinien poinformować swoich pracowników o przejęciu zakładu pracy przez nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować nakłady na rekultywacje składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny dla nauczyciela świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaewidencjionować środki otrzymane od podmiotu tworzącego ZOZ na pokrycie straty ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jaki sposób udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach fakturę na opłatę administracyjną dotyczącą zakupionego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT duński bank powinien fakturować polską firmę z tytułu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co decyduje o możliwości rozpoznania eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czego dotyczy wyłączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia RoHS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy bardzo wysokie, ale zdrowe drzewa mogą zostać usunięte z powodu występowania silnych wiatrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy budowa mieszkań na sprzedaż powinna być rozliczana w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jaja wykorzystywane do badań są odpadem weterynaryjnym czy ubocznym produktem zwierzęcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy korzystanie z chmury firmy Google obliguje do pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy można ogłosić przetarg na wykonanie opinii geodety, jeśli wcześniej przeprowadzono postępowanie na usługi geodezyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można przenieść wartość niezamortyzowanej nieruchomości na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nagrody wygrane w konkursie zorganizowanym przez internet podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy niemieckie prawo zwalnia huty i odlewnie z obowiązku posiadania zezwoleń na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym może stanowić kryterium oceny ofert w przetargu na obsługę bankową gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy po zakończeniu przebudowy spółka będzie mogła sprzedać dwa nowe mieszkania z VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona spółce przez wspólnika tej samej spółki jawnej stanowi czynność opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika służby BHP przeprowadzaniem szkoleń okresowych pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi usprawnienia biurowe wskazane w zaświadczeniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w ramach nowo zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikom za pracę w święto przypadające w sobotę przysługuje inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy pracownikowi skierowanemu przez pracodawcę na szkolenie przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy przekazanie odpadów o kodzie 15 01 05 do odzysku w kraju poza UE podlega procedurze wcześniejszego zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekształcenie dwóch istniejących zbiorników wodnych w jeden stanowi odbudowę, czy przebudowę urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy student odbywający praktyki w placówce oświatowej zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy twórczy pracownik może otrzymywać wyłącznie honoraria autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy właściwe będzie uznanie operatora za odbiorcę usługi najmu w celu krótkoterminowego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w szkole podstawowej powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum w ramach reformy statut nadaje organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w transporcie transgranicznym odpadów można dokonywać neutralizacji dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na odzież reklamującą kontrahenta można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z rezygnacją ze zwolnienia z VAT podatnik powinien zwrócić odliczony podatek sprzed rezygnacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zachodzi obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego na etat jedynie na trzy miesiące 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy zakład szklarski powinien wystawiać faktury na odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zasiłek celowy podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy zawieszona działalność gospodarcza stanowi przesłankę negatywną do przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne