Questions and answers

Jaki jest właściwy organ do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia linii brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak można rozwiązać umowę o pracę z powodu utraty do pracownika zaufania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć koszty poniesione w związku z reklamą biurowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną fakturę za Google AdWords z Firmy Google Ireland?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinno być naliczone nauczycielowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo wpisać pracownikowi w świadectwie pracy informację o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wydatki na wykonanie muralu stanowiącego element reklamowo-informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć zapomogę przekazaną pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak sprostować błędnie przyznany okres świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak ujmować w kosztach straty z odpłatnego zbycia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru przez ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły może odmówić udzielenia nauczycielowi urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy wynagrodzenie pracownicze jest kosztem uzyskania przychodu, jeśli zostało wypłacone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące dalszego podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Który limit zwolnienia z PIT obowiązuje przy wypłacie z ZFŚS pracownikowi posiadającemu status emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Który organ powinien zmienić decyzję w związku ze zmianą wysokości świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Na jakim paragrafie należy ująć zakup urządzenia rejestrującego czas pracy z oprogramowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Na jaki okres powinna być zawarta umowa na z nauczycielem na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy należy wygasić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W deklaracji VAT-7 za który miesiąc podatnik który się wyrejestrował z VAT 2 stycznia powinien wykazać VAT z remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób traktować całkowitą wartość zamówienia bez VAT, którą zamawiający podaje w ogłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Budowa ściany oporowej wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Co można zrobić w sprawie uszkodzenia drenażu melioracji wodnej na polu rolnika, jeżeli sprawca nie naprawił szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Co pracodawca może zrobić, jeżeli ma podejrzenie, że opiekę może w tym czasie sprawować drugi rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu prowadzącego na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy godzina pracy logopedy zatrudnionego w przedszkolu wynosi 45 minut, czy 60 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może opłacić za pracownika składkę członkowską na rzecz izby inżynierów budownictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy koszty poniesione przez żonę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w działalności męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można udzielić jednego zamówienia na usługi ochroniarskie z wykonaniem usługi zastępstw na portierniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie wniosku spadkobiercy inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy można zmienić termin wykonania nasadzeń zastępczych po jego upływie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy bez stałego zameldowania na terenie RP może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany winien sprawdzić czy wskazana droga spełnia wymagane parametry drogi pożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne