Questions and answers

Czy po podziale nieruchomości trzeba ponownie wydać decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Co znaczy działalność inna niż działalność gospodarcza, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód rodziny dla celów świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć należny nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można zatrudnić asystenta rodziny na 3/4 etatu i na 1/4 etatu jako aspiranta pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy korespondencję w sprawie należy kierować do córki jako pełnomocnika ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy osoba niebędąca nauczycielem może zostać powołana na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odsetki od obligacji własnych generują przychody z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może w regulaminie pracy zapisać, że monitoring wizyjny służy ochronie mienia pracodawcy i pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin należy się dofinansowanie do stroju w pełnej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wysokość przychodów uprawniających do skorzystania z 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można „podstawić” do faktury inny podmiot, niż ten który wykonał usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można złożyć ponownie wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć obciążenie przez kontrahenta z Niemiec z tytułu niezwróconych palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w świetle RODO dozwolone jest nadawanie kurendy przez urząd gminy do mieszkańców miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy transakcje forward stanowią stanowią koszty finansowania dłużnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką datą wsteczną mogą być wystawiane elektroniczne zwolnienia lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można w 2018 roku przygotować PIT-11 dla cudzoziemca bez numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy korekty związane z błędnie wystawionym fakturami można rozliczać na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy rozłożone na raty nienależnie pobrane świadczenia rodzinne OPS powinien ująć w RB-27S w kolumnie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy radny może brać udział w komisji rekrutacyjnej powołanej w celu wyłonienia pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż udziałów, jeśli zapłaty za te udziały dokonano po ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od podlegania ubezpieczeniu zdrowtonemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W którym momencie ujmować w kosztach opłaty na rzecz Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od 1.01.2019 r. jednym sposobem wypłaty wynagrodzenia pracownikowi będzie przelew bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dopuszczalne jest ponowne powołanie tej samej osoby na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy prewspółczynniku podaje się dane wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy należy robić odpis na ZFŚS w przypadku pracownika na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy miejsca postojowe mogą być zapewnione w sąsiadującym z działką pasie drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy stanowiska postojowe można zapewnić w sąsiadującym z działką pasie drogowym drogi publicznej powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy płatnik powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia w naturze z umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość diety z tytułu podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można określić, że diety wypłaca się w przypadku podróży powyżej 100 km?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki PIT/ZUS wywoła zapewnienie pracownikowi okularów jeśli nie pracuje on przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile diet należy potrącić pracownikowi z tytułu urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić kwote wolna od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy sprzedaż bonu podarunkowego może być udokumentowana fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać zgłoszenia samochodu na formularzu VAT-26 przed naprawą i odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przedsiębiorca może opłacać wyższe składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy jest możliwy zwrot podatku od nieruchomości komercyjnych w przypadku osiągnięcia starty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie maszyny stowarzyszeniu generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać wydatki na poszukiwanie nieruchomości pod inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

W którym miejscu w świadectwie pracy zamieszcza się informację o odprawie rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne